Předmět: Další lékařské obory

» Seznam fakult » FZS » UFM
Název předmětu Další lékařské obory
Kód předmětu UFM/FFDOF
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíčková Naděžda, MUDr.
  • Pavlíček Pavel, MUDr.
  • Sazmová Libuše, MUDr.
Obsah předmětu
Obsahové zaměření: Přednášky: 1. Primární péče: Podpora zdraví a prevence zrakového postižení. Refrakční vady (myopie, hyperopie, astigmatismus, presbyopia). Glaukom (druhy, klinická menifestace, léčba a péče). 2. Primární péče: Degenerativní změny (katarakta, klinická manifestace, léčba a péče). Retinální degenerace ( vaskulární, diabetická retinopatie). Zánětlivá a infekční onemocnění oka (chalazion, hordeolum, konjunktivitis, trachom, uveitis). Slepota (senzorická deprivace, emocionální reakce). Terciární péče její organizace a služby podle potřeb zrakově postižených 3. Primární péče: Podpora zdraví a prevence ORL postižení, základní ORL vyšetření. Sekundární péče: diagnostické procedury a testy v ORL. Onemocnění zevního ucha (infekce, nádory, traumata). Onemocnění středního ucha (infekce, vrozené vady, degenerativní změny, traumata). Onemocnění vnitřního ucha (infekce, nádory, degenerativní změny, poruchy pohybu a rovnováhy, Menierův syndrom). Ztráta sluchu (příčiny, terapeutické pomůcky, kochleární implantáty, komunikace se sluchově postiženým pacientem, sociální dopad při poškození sluchu. 4. Onemocnění nosu a nosních dutin (rhinitis, polypy, cizí tělesa, epistaxis, traumata, sinusitidy). Onemocnění krku (pharyngitis, diphteria, tonsilitis, adenotonzilektomie, epiglotis, cizí těleso v horních dýchacích cestách, periferní spánkové apnoe). Onemocnění laryngu (laryngitis, nádory, totální laryngektomie, rehabilitace a nácvik komunikace po laryngektomii, esofageální řeč). Terciární péče její organizace a služby podle potřeb ORL postižených. 5. Primární péče: Podpora zdraví a prevence onemocnění a poškození kůže. Základní vyšetření kůže, vlasů a nehtů, běžná onemocnění kůže (pruritus). Sekundární péče: diagnostické procedury a laboratorní testy. Zánětlivá onemocnění kůže (dermatitis, exfoliativní dermatitis, ekzémy, psoriasis); infekční onemocnění kůže (folikulitis, furunkl, karbunkl, celulitis, herpes zoster); kandidozy, parazitární onemocnění kůže: pedikulosis, scabies. 6. Autoimunitní onemocnění (pemfigus vulgaris, toxická epidermální nekrolýza, sklerodermie, dermatomyositis). Dekubity. Maligní onemocnění kůže (bazocelulární karcinom, spinocelulární karcinom, maligní melanom). Péče o kůži u geriatrických pacientů, u pacientů s černou kůží, u pacientů s AIDS a HIV pozitivních. Sexuálně přenositelná onemocnění (epidemiologie, klinická manifestace, terapie a péče). 7. Klinické stavy (herpes genitalis, syphylis, gonorrhoea, chlamydia, trichomononáza, bakteriální vaginoza,kandidózy, aj.). Terciární péče: u chronicky nemocných, handicapovaných a umírajících (např.: senioři, nemocní s AIDS a HIV pozitivní, imobilní pacienti) 8. Zubní kaz (definice, výskyt, příčiny vzniku, klinická manifestace, preventivní péče). Ortodoncie; Záchovná stomatologie; Parodontologie. Onemocnění periodontu (definice, výskyt, příčiny, klinická manifestace, léčba a péče). Onemocnění dutiny ústní (nekrotizující ulcerozní gingivitis, candidosis albicans, afty, herpes simplex, onemocnění slinných žláz); Maligní onemocnění dutiny ústní (etiologie, klinická manifestace, léčba a péče). Stomatochirurgie (vrozené vady, glosectomie, mandibulektomie, traumata, kosmetické úpravy)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)
Výstupy z učení
Cíle: - porozumět odlišnostem péče ve vybraných lékařských oborech - naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu - seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
Student získá znalosti specializovaných lékařských oborů ve vztahu ke své budoucí profesi fyzioterapeuta. Tyto znalosti využije při své profesní činnosti.
Předpoklady
Podmiňující předměty: KKL/FVNLF (UFM/FVNLF) - Vnitřní lékařství

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Test

Požadavky pro udělení zápočtu: Aktivní zapojení studenta do výuky, test (80% úspěšnost)
Doporučená literatura
  • Jiří Štork et al.:. Dermatovenerologie. 1. vyd.. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • Kontakt. recenzovaný časopis ZSF JU.
  • Milena Jirásková. Dermatovenerologie. Učební texty pro bakaláře. Praha: karolinum, 2003. ISBN 80-246-0636-4.
  • Prevence úrazů, otrav a násilí. recenzovaný časopis ZSF JU.
  • Slezáková, L. et al.:. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV. Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. Vyd. 1.. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2506-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Zdravotně sociální fakulta Studijní plán (Verze): Fyzioterapie (3) Kategorie: Zdravotnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní