Course: Agriculture biologic principles

« Back
Course title Agriculture biologic principles
Course code KAES/BZZ
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Váchalová Radka, doc. Ing. Ph.D.
Course content
Component thems of the subject: Basis of botany and zoology (anatomy and morphology of plants and animals) applied in ecological consequences. Fundamentals of agricultural botany - characteric of main groups of plants in relationship to agriculturaal environment. Genetic centres of agricultural plants and animals. Domestication of animal species. Agriculture as an art and applied ecology. History of agriculture. Ecological principles of agriculture. Fundamentals of agriculture and the main recent types. Photosynthesis and its role in agriculture (C3, C4 and CAM plants). The effect of environment on the production. Factors affecting production. Nutrition of plants. Agricultural methods. Grassland ecosystems. Nutriment and production of pastures. Plants and soil relationships. Agriculture in the cultural landscape. Agriculture and hydrology (water quality in agricultural landscape). The effect of agriculture on biodiversity (pests in agriculture, classical and biological control of pests, risks assessment, effects of classical and biological control on surrounding biotopes, neo-classical biological control, insects pathogens and pests control). Cultural pests control (biodiversity conservation, field ecosystems as biotope for natural enemies, metapopulations: models and case studies, management of field margins).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Individual tutoring
 • Preparation for exam - 30 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the subject is to introduce students into basic biological knowledge of agricultural science and approaches applied in agroecosystems and agricultural landscape.
To learn the fundamentals of biology useful for farmers.
Prerequisites
Basic knowledge comlying with A levels in biology.

Assessment methods and criteria
Written examination, Systematic student observation, Test

Fundamentals of biology on the level of gymnasium.
Recommended literature
 • Boháč J., Moudrý J., Desetová L. Biodiverzita a zemědělství. Život.Prostr., 41: 24-29.. 2007.
 • Hejný S., Pecharová E. Botanika. Dona.. České Budějovice, 1995.
 • Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha, 2007.
 • Kratochvíl J. Použitá zologie I. Bezobratlí.. SZN, Praha, 1966.
 • Kratochvíl J. Použitá zologie I. Obratlovci. SZN. Praha, 1967.
 • Laštůvka Z., Gaisler J., Krejčová P., Pelikán J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. Konvoj.. Brno, 1996.
 • Luxová M. Zemědělská botanika I. Anatomie a morfologie rostlin. SZN.. Praha, 1965.
 • Míchal I., Kopecká V. Zemědělství a ochrana biodiverzity a regionální rozvoj v ČR. Diskusní studie. Gland, Cambridge.. 1996.
 • Mládek J., Pavlů V., Hejcman M., Gaisler J. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích VURV. Praha. 2006.
 • Pivnička K. Aplikovaná ekologie. Dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. Učební texty UK v Praze, 2004.
 • Reid W.V. a kol. Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Centrum pro otázky životního prostředí.. UK, Praha, 2005.
 • Šarapatka B., Niggli U. Zemědělství a krajina. Cesty k vzájemnému souladu. UP v Olomouci, 2008.
 • Vančurová, R. Zemědělská botanika 3, Systematika rostlin. SZN.Praha, 1966.
 • Volf F. Zemědělská botanika (obecná část). SZN, Praha, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Sustainable Systems in Agricultural Land (2010) Category: Agriculture and forestry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer