Course: Soil classification and valuation

« Back
Course title Soil classification and valuation
Course code KAES/KOP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Váchalová Radka, doc. Ing. Ph.D.
Course content
Detailed knowledge in soil genetics, systematics, classification and valuation of soils. Soil-forming substrates, taxonomic categories of the soil classification system of the Czech Republic. Reference classes, diagnostics of soil types, subtypes and varieties. Soil types in earlier Czech classification systems, foreign systems, comparison. Bonitation of soils, point evaluation of soils, evaluation of non-productive functions of soils. Soil maps, GIS. Valuation of soils, official and market prices of soils in our country and in EU countries. Value and price of land in our country and in the EU, market prices of land and their creation, development trend of land prices in our country.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Individual preparation for exam, Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Individual tutoring
 • Preparation for exam - 100 hours per semester
 • Semestral paper - 100 hours per semester
 • Class attendance - 50 hours per semester
Learning outcomes
The aim is to gain detailed knowledge in the field of soil genetics, systematics, classification and valuation of soils.
Knowledge in the field of soil evaluation, point evaluation of soils, evaluation of non-productive functions of soils. Soil maps, GIS. Valuation of soils, official and market prices of soils in our country and in EU countries. Value and price of land in our country and in the EU, market prices of land and their creation, development trend of land prices in our country.
Prerequisites
Completion of a master's or engineering degree

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Seminar work

Working with text Individual study for the exam Working with multimedia resources Individual consultations with the teacher Elaboration of a seminar work on a given topic Presentation of seminar work
Recommended literature
 • GEBELTOVÁ Z. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ZMĚNY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY PO ROCE 2000, disertační práce, 197 s.. PEF CZU Praha, 2016.
 • NĚMEC, J. Bonitace a oceňování zemědělské půdy České republiky, 260 str.. VÚZE Praha, 2001. ISBN 80-85898-90-X.
 • NĚMEČEK, J. Klasifikace a oceňování půd. 1998, 62 s.. 1998.
 • NĚMEČEK, J. a kol. Průzkum zemědělských půd ČSSR (Souborná metodika), díl 1, s. 246. Praha: Ministerstvo zemědělství a výživy, 1967.
 • Němeček J. a kolektiv. TAXONOMICKÝ KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM PŮD ČESKÉ REPUBLIKY, 2008, 94 s.. Praha, 2008.
 • NOVOTNÝ, I. VOPRAVIL, J. a kol. Bonitace zemědělského půdního fondu ČR, Metodika mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek. VÚMOP, v.v.i., 2013. ISBN 978-80-87361-21-4.
 • PÍRKOVÁ, I. Průměrné ceny zemědělské půdy v ČR agregované po krajích. VUMOP Praha, 2013.
 • PRAX, A. Klasifikace a ochrana půd. 1. vyd., 143s.. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, 1996. ISBN 80-7157-186-5.
 • Říha, J., a kol. Vypracování soustavy hodnocení a oceňování užitků a aktiv přírodních statků v ekonomii životního prostředí,1998, 331 stran.. ECOIMPACT Praha, 1998.
 • VOLTR, V. a kol. Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ), 20 str. + přílohy. Praha: ÚZEI, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): General plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): General plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -