Course: Soil Environment

« Back
Course title Soil Environment
Course code KAES/QPP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kužel Stanislav, prof. Ing. CSc.
Course content
Knowledge of physicochemical theory of patterns of movement of ions, molecules and water in the soil environment. Knowledge of soil characteristics under different conditions and course of physico-chemical, chemical and biological processes in this environment. The subject matter is to use above mentioned subject in practical application in the sphere of soil science (various soil granularity, genetic soil types, various quality and quantity of soil colloids - mineral as well as organic, and with this connected grade of soil organic matter transformation), plant nutrition (various systems of fertilization and ways of farming on soil), agronomical practices (classical and soil-protective soil cultivation), water management-ecological problems (Protected Zone of Water Sources, ecological and alternative way of land use, plant production for infant and rational food).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies)
 • Semestral paper - 100 hours per semester
 • Preparation for credit - 20 hours per semester
 • Class attendance - 12 hours per semester
 • Preparation for exam - 100 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the subject is to explain movement of ions, molecules and water in soil and coarse of physical-chemical, chemical and biological processes in this environment.
Knowledge of physicochemical theory of patterns of movement of ions, molecules and water in the soil environment. Knowledge of soil characteristics under different conditions and course of physico-chemical, chemical and biological processes in this environment.
Prerequisites
Mastering high school curriculum

Assessment methods and criteria
Combined exam, Seminar work

Active participation in seminars Participation in consultations Participation in excursions Working with text Individual study for the exam Working with multimedia resources Individual consultations with the teacher Elaboration of a seminar topic Presentation of seminar work
Recommended literature
 • Baier, J., Baierová, V. Abeceda výživy rostlin a hnojení. 1998, 360 s.. Praha, Farmář. 1998, 1998.
 • Barker A. V., Pilbeam D. J. Handbook of Plant Nutrition. 2006, 632 p.. CRC. 2006.
 • Bockmann, CH., Kaarstad, O., Richards, J. Agriculture and Fertilizers. 245 s.. Oslo, Lang Druck AG., 1990.
 • Brant, V. a kol. Meziplodiny, 2008, 86 s.. České Budějovice: Kurent, s. r. o., 2008. ISBN 9788087111109.
 • Epstein E., Bloom A. J. Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives. 2004, 400 s.. Sinauer Associates; 2nd edition. 2004, 2004. ISBN 9780878931729.
 • Halliday, D. J., Trenkel, M. E. IFA World Fertilizer Use Manual. 632 s.. Paris, IFA, 1992.
 • Horáček, J., Ledvina, R. Geologie a půdoznalství. 1994, 114 s.. Č. Budějovice, ZF JU 1994,, 1994.
 • Jandák, J., Pokorný E., Prax A. Půdoznalství. 2001.. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. 2001, 2001. ISBN 8071575593.
 • Kolář L. Hygiena půd. 153 s.. Č. Budějovice, ZF JU, 1999.
 • Kolektiv. FAUST-ZAHLEN für Landwirtschaft und Gartenbau. Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster - Hiltrup, 12 Aufl. 618 s.. DLG-Verlag Frankfurt, Agrarverlag Wien, Grafino-Verlag Bern, 10 Aufl., 1985.
 • Konvalina, P. (Edited). Alternative Crops and Cropping Systems. 2016, 170 p.,. Publisher: InTech, Chapters published May 04, 2016 under CC BY 3.0 license;, 2016. ISBN 978953512279.
 • Kužel S. Půdní prostředí, přednášky I a II. díl, 2018, 471 s.. ZF JU v CB, 2018.
 • Kužel S. Výživa a hnojení. Skripta I.- IV.díl, 899 s.. ZF JU v CB, 2019.
 • Ledvina, R., Horáček, J. Klasifikace a oceňování půd. 1998, 62 s.. Č. Budějovice, ZF JU 1998, 1998.
 • Ledvina, R., Horáček, J. Geologie a půdoznalství. 203 s.. České Budějovice, ZF JU, 2000.
 • Market, B. Plants as biomonitors. 1993, 644 s.. New York, Basel, Cambridge, Weinheim, WCH. 1993, 1993.
 • Marschner H. Mineral nutritions of higher plants. 889 s.. Academic Press, 1993. ISBN 978-0124735439.
 • Marschner, P.,Rengel, Z. Nutrient Cycling in Terestrial Ecosystems. 397 s.. Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
 • Rejšek K., Vácha, R. Nauka o půdě. 2018, 530 s.. Olomouc 2018. ISBN 9788087097821.
 • Souček J. Možnosti zpracování a využití slámy, 2009.. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,, 2009.
 • Stevenson. Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions. 1994, 512 s.. John Wiley & Sons, 1994, 1994.
 • Šimek M. a kol. Živá půda: Biologie půdy. Academia, 2019, 796 s.. Academia, 2019, 2019. ISBN 9788020029768.
 • Škarda, M. Hospodaření s organickými hnojivy. 1982.. Praha: SZN, 1982., 1982.
 • Tesař, S., Vostal, J. Výživa a hnojení rostlin. 1986, 133 s.. 1986.
 • Vácha R. Půda. 2019, 228.. Profi press. 2019, 2019. ISBN 9788088306009.
 • Váchalová, R., Kolář L., Muchová Z. Primární organická půdní hmota a humus, dvě složky půdní organické hmoty.2016. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita. 2016., 2016. ISBN 9788055214672.
 • Vaněk V. a kol. Výživa a hnojení polních plodin, ovoce a zeleniny. 1998, 124 s.. Praha, Farmář, 1998, 1998.
 • Vaněk V. a kol. Výživa a hnojení polních plodin. 223 s. Praha, Profi press s.r.o. 2016. Praha, Profi press s.r.o., 2016.
 • Vaněk V. a kol. Výživa polních a zahradních plodin. 2007, 176 s.. Praha ProfiPress s.r.o., 2007.
 • VRBA, Vladimír, HULEŠ, Ludvík. Humus - půda - rostlina (1-14), 2006. Biom.cz [online]., 2006.
 • Winkler J. Plevele a hospodaření se slámou, 2017. Brno: Mendelova univerzita v Brně 2017, 2017.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agricultural Ecology (2017) Category: Agriculture and forestry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agricultural Ecology (2017) Category: Agriculture and forestry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter