Course: Methodology of teaching reading and writing skills in the first class I

« Back
Course title Methodology of teaching reading and writing skills in the first class I
Course code KBH/DPČK1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
Course content
Part-time: 1. Contemporary transformation of primary school. 2. Preparation for writing in nursery school. Developing graphomotorics. 3. Development of aural perception. 4. Existing and alternative methods of teaching reading and writing in contemporary school. 5. Laterality. 6. Reading and writing mistakes and their correction. 7. Evaluation and diagnostics in teaching reading. Independent study (c.100 hours): The importance of reading and writing skills. Children at junior primary level. School maturity.The concept of teaching reading and writing in the syllabus and curricula of basic and primary schools. Analysing the structure of reading and writing classes.The historical development of reading and writing methods. Major factors in the development of reading and writing skills.The pedagogical, psychological and physiological aspects of teaching reading and writing. Qualitative and quantitative features of script. Contemporary textbooks and teaching materials. Using audiovisual technology and computers in class.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The subjekt teaches making fading and writing skills of the elementary class pupils. It concentrates on the pedagogice and psychological aspects of teaching and on the achal Leeds and problems of metodological praxis.
To employ the theory of elemetary literacy at primary school level in practice.
Prerequisites
Active application the ability of metodological praxis.

Assessment methods and criteria
Didactic test, Seminar work

- working out of the five tasks for independent study - see below (each theme to cover at least four A4 pages, font size 12 pts, spacing 1.5 line); each paper will be based on at least three relevant printed sources (on prior approval internet sources can be quoted as well), quoting full references - the course will be completed by a written test Tasks for independent study: Perusing the recommended literature with respect to the themes included in the subject. More detailed information and further bibliography will be given in the seminar. E-learning materials are available on the faculty website. Completion requirements: Seminar paper and written test. Individual consultations are provided in person or by e-mail.
Recommended literature
 • Soubory učebnic pro 1. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství.
 • Bednářová, J.:. Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno 2006.
 • Blatný, L. Prvopočáteční čtení a psaní. Brno, 1991.
 • Dittrich, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinočany, HaH, 1993. ISBN 80-85497-06-2.
 • Doležalová, J. Prvopočáteční psaní. Hradec Králové, 1996.
 • Doležalová, J.:. Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní. Hr. Králové 2001.
 • Drnková, Z. - Syllabová, R.:. Záhady leváctví a praváctví. Praha 1983.
 • Fabiánková, B.-Havel, J.-Novotná, M. Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Brno, 1999.
 • Frűhaufová, V.- Miňhová, J.-Mrázová, E. Vybrané ped. a psych. problémy výuky elementárního čtení a psaní. Ústí nad Labem, 1991.
 • Kořínek, M. - Křivánek, Z.:. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha 1989.
 • Křivánek, Z. - Wildová, R.:. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha 1998.
 • Kutálková, D.:. První třídou bez problémů. Praha, Makropulos, 2000.
 • Matějček, Z.:. Dyslexie. Praha 1995.
 • Mlčáková, R.:. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha, Grada,2009.
 • Santlerová, K.:. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, 1995.
 • Spáčilová, H.-Šubrová, L.:. Příprava žáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc 2004.
 • Synek, F.:. Záhady levorukosti. Praha 1991.
 • Šupšáková, B.:. Dětské písmo. Bratislava 1991.
 • Toman, J.:. Didaktika čtení a primární literární výchovy. JU Č. Budějovice, 2007.
 • Wagnerová, J.:. Didaktika psaní. Plzeň, ZČU 1994.
 • Wagnerová, J.:. Jak naučit číst podle genetické metody. Plzeň, 1996.
 • Wagnerová, J.:. Vývoj českého slabikáře od nejstarších dob do současnosti. Plzeň, 2000.
 • Zelinková, O.:. Poruchy učení. Portál 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter