Course: Czech Literature of the 19th Century II

« Back
Course title Czech Literature of the 19th Century II
Course code KBH/IXSB2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Zelenka Miloš, prof. PhDr. DrSc.
Course content
1. Contemporary situation in society, culture and art; 2-3. Group of the Máj almanach (1858), poetry and prose; 4. two shapes of 'parnasisms ' in the Czech literature; the 'Lumír' and 'Ruch' model of culture and literature; 5.-7. Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Václav Sládek. New contacts with Slavic and Western literatures; 8. variations in realistic prose; 9. historical prose; 10. rural novels ; 11. realistic drama; 12. neoromanticism and art nouveau at the end of the century; 13. the rise of literary criticism; 14. variations of realisms (naturalism, impresionism).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The lecture will be dealing with the variations of Czech literature during the second half of the 19th century - from the end of National revival to the 1890's. It will focus on key works and main tendencies of Czech literature in this period.
Broad survey of literature and main tendencies of this period and special literature. Ability of interpretation of crucial literary works.
Prerequisites
The course presupposes basic knowledge of Czech Language and Literature.

Assessment methods and criteria
Written examination

Active partipation in the lecture.
Recommended literature
  • Cornis, M.-Pope-Neubauer, J. (eds.):. History of the Literary Cultures of East-Central Europe II, Amsterdam-Philadelphia 2006.
  • Haman, A.:. Trvání v proměně.Česká literatura 19. století. Praha, Arsci 2007. ISBN 978-80-86078-71-7.
  • Holý, J. - Janáčková, J. - Lehár, J. - Stich, A.:. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998. ISBN 80-7106-308-8.
  • Jeřábek, D.:. Tradice a osobnosti. K problematice české literatury 19. století. Univerzita J.E.Purkyně, Brno 1988.
  • Pohorský, M. (ed.):. Dějiny české literatury III. Literatura 2. poloviny 19. století. Praha, Československá akademie věd.
  • Štěpánek, V.:. Z dějin obrozenecké literatury. Československý spisovatel, Praha 1988.
  • Viktora, V.:. K pramenům národní literatury. Fraus, Plzeň 2003. ISBN 80-7238-292-6.
  • Voisine-Jechova, H.:. Dějiny české literatury. H&H, Jinočany 2005. ISBN 80-7319-031-1.
  • Zelenková, A.:. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Slovanský ústav AV ČR v Praze - FF UKF v Nitře, Praha-Nitra 2009. ISBN 978-80-86420-34-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer