Course: Speech culture

« Back
Course title Speech culture
Course code KBH/KUŘK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nosková Milena, PhDr. Ph.D.
Course content
Part-time:Alterations of sounds in the flow of speech. Acoustic means of fluent speech. Orthoepy; orthophony; speech impediments. Developing acoustic-phonic habits; practical exercises: respirational, phonic, articulative, intonational, stylising, speaking. Training articulate reading and recitation; developing communicative skills. Phonetic transcription. Practical exercises in speech. Independent study (c.50 hours):The subject of phonetics. Vocal organs and their functions. The Czech sound system - classification of speech sounds, their articulatory and acoustic basis. Phonology - basic terms. Language and speech. Cultured speech; cultivation of language. Intensive orthophonic and othoepic training, using recording technology.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The subjekt teaches the development of acoustic habits with the concentration to respiration, phonical, articulation, style and spoken langure practise and to the aktive orthofonic and orthoepic praxis.
Developing the ability to employ the acquired knowledge and accoustic-phonic habits in practice. Enhancing teaching competence. Improving the culture of speech.
Prerequisites
Elemental accoustic-phonic habits and cultivated of speech.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills, Test

- preparing a short oral presentation, not exceeding 10 minutes (the themes will be specified) - the course will be completed by a written test Tasks for independent study: Perusing four titles of the student's choice from the recommended list; giving a short presentation. Completion requirements: Individual consultations are provided in person or by e-mail.
Recommended literature
 • Buchtová, B.:. Cvičné texty z rétoriky. Brno 2005.
 • BUCHTOVÁ, B.:. Rétorika. Praha, 2006.
 • Ehrenborg, J., Mattock, J.:. Přesvědčivé vystupování. Praha 1995.
 • Harvey, Ch.:. Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů. Management Press, Praha 1994.
 • Havlová, I. a kol.:. Fonetika. Praha, 1983.
 • Havránek, B. - Jedlička, A.:. Stručná mluvnice česká. Praha, 1998.
 • Hetych, J. - Hubáček, J.:. Kultura řeči a mluveného projevu. Hradec Králové, 1980.
 • Hierhold, E.:. Rétorika a prezentace. Praha, Grada 2005.
 • Hubáček, J. a kol.:. Čeština pro učitele. Opava, 1996.
 • Hůrková, J.:. Česká výslovnostní norma. Praha, Scientia, 1995.
 • Khelerová, V.:. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha 1999.
 • Klapetek, M.:. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha 2008.
 • Kohout, J.:. Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi. Praha 1995.
 • Kraus, J.:. Rétorika a řečová kultura, 1. vyd.. Praha, Karolinum, 2004.
 • Křivohlavý,J.:. Neverbální komunikace.Řeč pohledů,úsměvů a gest.Praha 1988.
 • Langer, A.:. Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993.
 • Lewis, D.:. Tajná řeč těla. Praha 2000.
 • Macháčková, I., Vejvodová, J., Štěrbová, L., Vondrák, K.:. Jazyková cvičení pro studující učitelství 1. stupně ZŠ. Praha 1994.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno 1995.
 • Maříková, M.:. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha 1999.
 • Maříková, M.:. Rétorika. Praha, 2002.
 • Mikuláštík, M.:. Komunikační dovednosti v praxi. Praha 2003.
 • NIKLESOVÁ, EVA:. Teorie a praxe řečového projevu: úvodní kurs pro studující učitelství na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2011.
 • PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K.:. Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha :Portál, 2006.
 • Palková, Z.:. Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994.
 • Svobodová, R.:. Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele. Praha 1998.
 • Špačková, A.:. Moderní rétorika. Praha, Grada, 2003.
 • ŠPAČKOVÁ, A.:. Umění dialogu: jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha : Grada, 2011.
 • Vališová, A.:. Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Praha 1998.
 • Vávra, V.:. Mluvíme beze slov. Praha, 1990.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter