Course: Mother tongue - syntax

« Back
Course title Mother tongue - syntax
Course code KBH/SYNP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Schacherl Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Sentence and discourse. Basic syntactic relations. Valency; valency relation; potential; basic sentence structure. Sentence members. Subject. Predicate. attribute. Adverbial. Predicative complement. Special features and irregularities in sentence units. Complex sentences. Parataxis. Hypotaxis. Compound sentences.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the subjekt is to give a theoretical knowledge of the syntactical systém of Czech and making of skills needed to a syntactical analysis of a text with regard to the work of an elementary school teacher.
Practising the ability to approach creatively syntactic tasks relevant to primary school teaching.
Prerequisites
The ability tackle to syntactic tasks.

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment

Written test
Recommended literature
 • Čechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2002.
 • Čechová, M. a kol.:. Komplexní jazykové rozbory. SPN, 1996 . ISBN 80-85937-27-1.
 • Filipec, J.:. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia, 2003. ISBN 80-200-1080-7.
 • Grepl, M.-Karlík, P.:. Skladba češtiny (cvičení a výklad). Praha 1999. ISBN 80-85866-47-1.
 • Grepl, M.-Karlík, P.:. Skladba češtiny. Olomouc, 1998. ISBN 80-7198-281-4.
 • Hauser, P. Základy skladby češtiny. Brno, 2003.
 • Hubáček, Jar. a kol.:. Čeština pro učitele. Odry, 2010. ISBN 978-80-86041-37-7.
 • Karlík, Petr, Nekula, Marek, Rusínová, Zdeňka (ed.).:. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-134-4.
 • Kolářová, I.:. Cvičení ze skladby pro studující učitelství 1. st. základní školy. Brno, 2003.
 • Lopatková, M. Valenční slovník českých sloves. Vallex. Praha: Karolinum, 2017..
 • Schacherl, M.:. Syntax. Úvodní kurz. Pro studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy, České Budějovice 2011. ISBN 978-80-87510-02-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer