Course: The basics of linguistics

« Back
Course title The basics of linguistics
Course code KBH/ZJB
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Nosková Milena, PhDr. Ph.D.
Course content
Language and communication A language sign in the system and its form The origin and function of language The system and a text The structure of language Classification of languages The basic stages of linguistics The development of Czech grammar study The Prague School Contemporary Czech linguistics

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Language and communication. A language sign in the system and its form. The origin and function of language. The main stages of linguistics. Contemporary Czech linguistics.
The principles and methods of research in Czech studies; introduction to Czech studies; linguistic terminology; dictionaries; journals; bibliography; classification of world languages.
Prerequisites
Phonetics and phonology Introduction to the study of the Czech language

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

A written test
Recommended literature
 • Čermák, F. - Blatná, R.:. Jak využívat Český národní korpus.. Praha: NLN, 2005.
 • ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R. (2006). Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Praha..
 • Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2001..
 • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha:Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007.
 • Černý, J.:. Dějiny lingvistiky.Votobia, Olomouc 1996.
 • Kořenský, J.:. Člověk - řeč - poznání. UP, Olomouc 2004.
 • Kořenský, J.:. Proměny myšlení o řeči. FF UK, Praha 1998.
 • Pořízka P. (2014). Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely a nástroje. Olomouc, VFF UP..
 • Saussure, F. de:. Kurs obecné lingvistiky. Praha 1990.
 • Sgall, P.:. Cesty moderní jazykovědy. Praha 1967.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in Czech language and literature (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter