Course: Environmental education in kindergarten

« Back
Course title Environmental education in kindergarten
Course code KBI/MENVK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vácha Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Course content
Environmental education in RVP - expected outcomes, educational goals of environmental education in RVP-educational offer, risks, Introduction to didactic specifics of environmental education. Teaching in nature. School gardens. Practical examples of activities and tools, debate over their use. Status and the possibility of environmental education in the Czech Republic, the network Mrkvicka.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Skills training, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Students will learn how to implement environmental education in kindergarten. They will have an overview of the objectives and methods of environmental education.
Learning basic methods of environmental education. Developing skills for the implementation of environmental education in kindergarten
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Questionnaire, Hospitace

Active participation in classes, credit completion questionnaire preview of the tutorial.
Recommended literature
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004.[on-line] [Cit. 3. 1. 2005]. Dostupné s komentáři na http://www.vuppraha.cz/.
  • Bureš, J.:. Ekologická výchova v mateřských a základních školách. Pardubice: Ekocentrum Paleta. 2002.
  • HORKÁ, Hana:. EKOLOGICKÁ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 20 s. ISSN 1802-4130.
  • KORVASOVÁ, Hana a Aleš MÁCHAL:. Hrajeme si na přírodu :soubor her s ekologickou tematikou. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže, 1991. 80 s. ISBN 80-85105-33-0.
  • LEBLOVÁ, Eliška:. Environmentální výchova v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 175 s. ISBN 978-80-262-0094-9.
  • MÁCHAL, Aleš:. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno, 2000. 205 s. ISBN 80-902954-0-1.
  • STREJČKOVÁ, E.[ed.]:. Děti, aby byly a žily. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2005. 96s. ISBN 80-7212-382-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter