Course: First Aid Course

« Back
Course title First Aid Course
Course code KBI/MKPPK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hrušková Martina, RNDr. Ph.D.
Course content
Introduction to the problems, basic terms and definitions. First aid guidelines for the layperson. Injuries and illnesses required immediate care. Activation of rescue service. Self-protection by citizens in daily emergencies and disasters. Call for help. Projects of Fire Rescue Service of the Czech Republic and their use in school education. Examples of daily emergencies - especially fire at buildings, traffic accident, floods, natural disasters and industrial accidents.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Demonstration, Skills training
Learning outcomes
The goal is to provide information about the first aid, safety and protection of health at school and during out-of-school activities. Block exercises of the first aid are led by professionals - members of rescue services.
Theoretical and practical knowledge in the first aid.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Mastering of the protection of human in emergency situations, mastering of the first aid and essentials of the urgent resuscitation.
Recommended literature
  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005).
  • Nařízení vlády, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků č. 75/2005 Sb..
  • Školský zákon č. 317 / 2008 Sb..
  • Videa k jednotlivým tématům první pomoci: www.zachranny-kruh.cz, http://www.policie.cz/web-prevence.aspx, http://www.hzscr.cz/clanek/pomoc-skolam-pomoc-skolam.aspx, http://www.hzscr.cz/clanek/pomoc-skolam-pomoc-skolam.aspx, http://www.bozpinfo.cz/, http://www.e-bozp.cz/.
  • Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, č. 320 / 2010.
  • Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.,.
  • Hrušková M., Gutvirth J.:. První pomoc (nejen) pro školní praxi. JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2010. ISBN 978-807394-237-3.
  • Srnský, P.:. První pomoc u dětí. Grada, Praha, vydání po roce 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer