Course: Charity Work (2016)

« Back
Course title Charity Work (2016)
Course code KCHP/KCHAP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Opatrný Michal, doc. Dr. theol.
 • Šimr Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Examples of charity work 2. The concept of diakonia 3. Historical and current concept of charity work method 4. Pastoral work 5. Charity work 6. Spirituality of social and charity work

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Projection, Individual preparation for exam
Learning outcomes
The course mainly focuses on the definition of activities referred to as the concept of charity work, the theoretical basis of charity work and its methods. The course builds on the concept of charity work as an interaction of social work and diakonia. Therefore, it is based on specific examples from practice and reflects the current context of charity work (pastoral care, welfare state, non-profit organizations - social service providers, etc.). Students in the framework of helping practice will learn to reflect charity work and integrate the perspectives of social work and practical theology in the performance of helping profession - social work.
Students in this course will acquire this expertise and skills: - knowledge: Students will understand the terms: diakonia, charity, charity work, pastoral work, spirituality of helping profession. They will be introduced to social context of social and charity work performed by non-profit organizations. They will become familiar with the theories of charity work. - skills: How to define and use options, objectives and methods of charity work.
Prerequisites
To pass the course students are required to have the knowledge and skills in the following subjects: - History of Charity Work (KTEO/DCHP) - Introduction to Theology for Social Work (KCHP/ZTSP) - Theoretical Basis of Social Work (KCHP/KTVSP)

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam, Test

The control of the self-study will take a form of a final colloquium. The condition for attendance at the oral exam is a presentation of a paper on the colloquium. The students will prepare the papers in groups, then the group representatives will present the papers within given terms. The student in his/her paper will introduce a chosen project of charity work and reflect it.
Recommended literature
 • DOLEŽEL J. Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est. Olomouc, 2012.
 • II. VATIKÁNSKÝ KONCIL. Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, s. 173-265.. 1995.
 • Jakub DOLEŽEL. Osobnostní rizika pomáhající praxe: Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti, Spravedlnost a služba III.: Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS ? Vyšší odborné školy sociální Olomouc, ed. Jakub Doležel,. Olomouc, 2008.
 • Kasper, Walter; Kolářová, Lucie. Milosrdenství : základní pojem evangelia - klíč křesťanského života. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. ISBN 978-80-7325-366-0.
 • Michael MARTINEK a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha, 2008.
 • Michal OPATRNÝ - Markus LEHNER a kol. Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky: Praktická reflexe a aplikace. České Budějovice, 2010.
 • Michal OPATRNÝ. Charita jako místo evangelizace. České Budějovice, 2010.
 • Michal OPATRNÝ. Třináctá komnata vztahu teologie a sociální práce, K problematice negativních vlivů křesťanské víry na pomáhání, Caritas et Veritas 1/2011. 2011.
 • OPATRNÝ M. - KOZÁK J. - LAŇKA J. - MÍČKA R. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice, 2012.
 • Petr KOLAŘÍK. Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví, Sociální práce/Sociálna práca 4/2008: 75-84.. 2008.
 • POSPÍŠIL C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří, 2002.
 • Šimr, Karel. Trojí diakonie : evangelická diakonie, křesťanská služba a diakonát v perspektivě teorie sociálních systémů. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. ISBN 978-80-7325-480-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter