Course: Charity Work

« Back
Course title Charity Work
Course code KCHP/KCHP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Opatrný Michal, doc. Dr. theol.
 • Šimr Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Examples of charity work 2. The concept of diakonia 3. Historical and current concept of charity work method 4. Pastoral work 5. Charity work 6. Spirituality of social and charity work

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Projection, Individual preparation for exam
Learning outcomes
The course mainly focuses on the definition of activities referred to as the concept of charity work, the theoretical basis of charity work and its methods. The course builds on the concept of charity work as an interaction of social work and diakonia. Therefore, it is based on specific examples from practice and reflects the current context of charity work (pastoral care, welfare state, non-profit organizations - social service providers, etc.). Students in the framework of helping practice will learn to reflect charity work and integrate the perspectives of social work and practical theology in the performance of helping profession - social work.
Students in this course will acquire this expertise and skills: - knowledge: Students will understand the terms: diakonia, charity, charity work, pastoral work, spirituality of helping profession. They will be introduced to social context of social and charity work performed by non-profit organizations. They will become familiar with the theories of charity work. - skills: How to define and use options, objectives and methods of charity work.
Prerequisites
To pass the course students are required to have the knowledge and skills in the following subjects: - History of Charity Work (KTEO/DCHP) - Introduction to Theology for Social Work (KCHP/ZTSP) - Theoretical Basis of Social Work (KCHP/KTVSP)
KCHP/KZTSP
----- or -----
KCHP/ZTSP

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam, Test

The control of the self-study will take a form of a final colloquium and oral exam. The condition for attendance at the oral exam is a presentation of a paper on the colloquium. The student in his/her paper will introduce a chosen book to other students - he/she will present its structure, describe and explain its content and add his/her own opinion and arguments on the publication. The students will prepare the papers in groups, then the group representatives will present the papers within given terms. The required knowledge gained in the self-study will be checked in an oral examination. The student must also prove that he/she is familiar with the given professional literature, knows the structure of the book/article, can clearly and briefly summarise in his/her own words its content and express his/her own position to author's opinion.
Recommended literature
 • Aleš JALUŠKA. Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, in Praktická teologie pro sociální pracovníky, ed. Michael Martinek. Praha, 2008.
 • David URBAN. Charitativní práce se seniory, in Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky: Praktická reflexe a aplikace, ed. Michal Opatrný a Markus Lehner. České Budějovice, 2010.
 • DOLEŽEL J. Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est. Olomouc, 2012.
 • HAVRDOVÁ Z. - KOSOVÁ J. - SVOBODOVÁ J. - VOMLELOVÁ A. Mít život ve svých rukou: O oblastech a postupech komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách. Praha - Toužim, 2013.
 • II. VATIKÁNSKÝ KONCIL. Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, s. 173-265.. 1995.
 • Jakub DOLEŽEL. Osobnostní rizika pomáhající praxe: Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti, Spravedlnost a služba III.: Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS ? Vyšší odborné školy sociální Olomouc, ed. Jakub Doležel,. Olomouc, 2008.
 • JAN PAVEL II. Salvifici doloris: Apoštolský list o křesťanském smyslu lidského utrpení z 11. února 1984. Praha, 1995.
 • Lucie MALIŇÁKOVÁ - Michal OPATRNÝ. Charitativní práce s osobami se zdravotním postižením a pečujícími rodinami, in Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky: Praktická reflexe a aplikace, ed. Michal Opatrný a Markus Lehner. České Budějovice, 2010.
 • Marek JARGUS - Immaculata M. KONVALINKOVÁ - Jaromír SMEJKAL. Uživatelé drog, in Praktická teologie pro sociální pracovníky, ed. Michael Martinek. Praha, 2008.
 • Markéta ELICHOVÁ. Charitativní práce s menšinami, in Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky: Praktická reflexe a aplikace, ed. Michal Opatrný a Markus Lehner. České Budějovice, 2010.
 • Michael MARTINEK a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha, 2008.
 • Michael MARTINEK. Teologický a pastorační aspekt komunitní práce, in Praktická teologie pro sociální pracovníky, ed. Michael Martinek. Praha, 2008.
 • Michal OPATRNÝ - Markus LEHNER a kol. Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky: Praktická reflexe a aplikace. České Budějovice, 2010.
 • Michal OPATRNÝ. - Biblická východiska Charitativní práce; [PDF soubor zaslaný e-mailem přes STAG].
 • Michal OPATRNÝ. - Diakonie a standardy kvality sociálních služeb; [PDF soubor zaslaný e-mailem přes STAG].
 • Michal OPATRNÝ. - Komunitní práce a uschopnění (empowerment) z teologického hlediska; [PDF soubor zaslaný e-mailem přes STAG].
 • Michal OPATRNÝ. - Psychosociální krizová pomoc a spolupráce; [PDF soubor zaslaný e-mailem přes STAG].
 • Michal OPATRNÝ. Charita jako místo evangelizace. České Budějovice, 2010.
 • Michal OPATRNÝ. Pracovní metody Duchovní služby, in Východiska a perspektivy duchovní služby u policie, ed. Michal Opatrný a kol.. České Budějovice, 2012.
 • Michal OPATRNÝ. Třináctá komnata vztahu teologie a sociální práce, K problematice negativních vlivů křesťanské víry na pomáhání, Caritas et Veritas 1/2011. 2011.
 • MV GŘ HZS. Standardy psychosociální krizové pomoci zaměřené na proces a výsledek; [PDF soubor zaslaný e-mailem přes STAG]..
 • OPATRNÝ M. - KOZÁK J. - LAŇKA J. - MÍČKA R. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice, 2012.
 • Petr KOLAŘÍK. Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví, Sociální práce/Sociálna práca 4/2008: 75-84.. 2008.
 • Petr PRINZ. Bezdomovci; in Praktická teologie pro sociální pracovníky, ed. Michael Martinek. Praha, 2008.
 • POSPÍŠIL C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří, 2002.
 • STUDENT J.-CH. a kol. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter