Course: Ontogenetic Psychology

« Back
Course title Ontogenetic Psychology
Course code KCHP/KVYPS
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, French
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Diallo Karolina, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
1) Stadiums of development (Freud, Erikson, Piaget, Mahler) 2) Theory and methods of developmental psychology 3) Periodization of human development.

Learning activities and teaching methods
Demonstration
Learning outcomes
Prerequisites
Knowledge of general psychology and personality psychology.

Assessment methods and criteria
Combined exam

Recommended literature
  • Čížková, J. Poznávání duševního života člověka. Olomouc : Vydavatelství UP, 1997..
  • Erikson, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha : Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7367-081-X.
  • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie, Praha : Grada, 1998.. Praha Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
  • Langmeier, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře, Praha. 1991.
  • Newman, E. M. Development through Life. Homewood. 1984.
  • Říčan, P. Cesta životem, Praha : Panorama, 1990 a další vydání. 1990.
  • Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha. 1999.
  • Zebrowska, M. Vývojová psychologie detí a mládeže, Bratislava. 1980.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter