Course: Social Work with Groups

« Back
Course title Social Work with Groups
Course code KCHP/SPSS
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Šimr Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to the field. 2. Theoretical concepts and history. 3. Group types and purposes. 4. Importance of group for the individual. 5. Group organization. 6. Group development phases. 7. Personality and role of group leader. 8. Techniques and forms of group social work, communication in groups. 9. Self-help and assistance groups. 10. Terrain social work.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Demonstration, Activating (simulations, games, drama), Individual preparation for exam
Learning outcomes
The content of the course are the theoretical concepts, models and periods of work with groups, group organization, ways of leading groups, forms and techniques of group social work, including practicing practical skills. The course includes introduction to terrain social work and prevention. The seminar also involves processing the students work experience. The students will know the main theories and methods of social work with groups and be able to appropriately apply forms of working with groups.
The students will know the main theories and methods of social work with groups and be able to appropriately apply forms of working with groups.
Prerequisites
To complete the course the student must have completed the courses Theoretical Foundations of Social Work and Case Social Work.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Test


Recommended literature
  • COREY, G. a kol. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. ISBN 80-7367-160-3.
  • ČERNÁ, D. Úvod do terénní sociální práce. Ostrava, 2008.
  • Garvin, Charles D.,; Gutiérrez, Lorraine M.; Galinsky, Maeda J. Handbook of social work with groups. Second edition. New York ; London : Guilford Press, 2017. ISBN 978-1-4625-3058-8.
  • Hloušek, Jan. Socio-kulturní animace a její uplatnění v komunitní sociální práci. 1. vydání. Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, o.p.s., 2020. ISBN 978-80-86701-13-4.
  • HORSKÁ, J. a kol. Sociální práce se skupinou. 2007.
  • Jochmannová, Leona; Svoboda, Jan. Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-253-4.
  • MATOUŠEK, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
  • MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha, 2003. ISBN 80-7178-548-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer