Course: Technics of Artetherapy for Social Workers

« Back
Course title Technics of Artetherapy for Social Workers
Course code KCHP/TASP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Elich Markéta, Mgr. Ph.D.
Course content
- structure of artetherapeutic meeting - technics for individual social work - technics for social work with children - technics for social work with families - technics for social work with groups - artetherapy and social problems (syndrom CAN...) - artetherapy and psychic problems - artetherapy with people with handicap or sensory handicap - technics for warm up - abreaction technics

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Graphic and art activities
Learning outcomes
Student will know artetherapeutic technics and how to applicate them in praxis of social work.
- knowledge in artetherapeutic technics useful in social work - skilled at using artetherapeutic technics useful in social work
Prerequisites
---

Assessment methods and criteria
Interview, Seminar work

essay, activ participation in the seminars
Recommended literature
 • Studijní materiály.
 • Babyrádová, H.:. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno, PF MU 1999..
 • Campbellová, J. Techniky arteterapie. Praha, 1998.
 • Cejpková, D., Elichová, M. Využitelnost arteterapeutických technik v sociální práci.
 • Davido, R.:. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál, 2001.
 • Elichová, M. Analýza a diagnostická využitelnost výtvarné tvorby romských dětí.
 • Elichová, M. Arteterapie u dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (dětí romských). Č. Budějovice, 2013.
 • Liebmann, M. Skupinová arteterapie. Praha, 2005.
 • Perout, E.:. Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik 2005. 2005. ISBN 80-903247-9-7.
 • PETERSON, L.W.; HARDIN, M.E. Děti v tísni. Praha, 2002.
 • Read, H. Výchova uměním. Odeon, Praha. 1967.
 • Šicková - Fabrici, J.:. Základy arteterapie. Praha, Portál, 2002.
 • Vágnerová, M. Kresebné techniky. Praha, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer