Course: Theoretical Foundations of Social Work

« Back
Course title Theoretical Foundations of Social Work
Course code KCHP/TVSO
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Zvánovcová Veronika, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to Social Work and definition of basic concepts. 2. Concept of Social Work (social functioning, life situations, Social Work paradigms, dilemmas of contemporary Social Work). 3. Development of Social Work and historical context. 4. Character of theories in Social Work, assessment and choice of theories. 5. Theories important for Social Work. 6. Personality of a Social Worker. 7. Identity of Social Work. 8. Ethical aspects of Social Work, values in Social Work.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
- definition and understanding of the basic concepts of Social Work, - getting familiar with the target groups of Social Work, - presenting the historical development of Social Work here and abroad, - to get an overview of basic selected theories of Social Work, - learning the specific daily work of a Social Worker, - understanding the meaning of the relationship between the Social Worker and the client, including his/her ethical aspects and demands on personality of Social Worker, - understanding the context of Social Work, social policy and related legislation, including public debate
Students will acquire the theoretical basis in the Social Work discipline. They will be able to specify and assess the historical, cultural and social context of the Social Work situation in the Czech Republic. The subject serves as a pre-understanding for other courses in the field of Social Work.
Prerequisites
No knowledge beyond the scope of entrance exam requirements is required for the course.

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment

- regular attendance at seminars (max. 1 absence per semester), - studying of compulsory literature and study materials, - watching thematic videos, - participation in lectures with experts, - passing a written exam, In accordance with Article 24, paragraph 1, SZŘ JU, the student must obtain credits from this course in the first semester of study (within the required twenty credits). If credits for this course are not obtained in the first semester, it will be decided to terminate his/her studies (in accordance with Article 31, par. 1, letter a) SZŘ JU).
Recommended literature
 • odborný časopis: Sociální práce/Sociálna práca Dostupné také na: http://www.socialniprace.cz. Brno:ASVSP.
 • Baráková, M., Kaczor, M., Elichová M. Sociální pracovník jako archeotyp postmoderního superhrdiny? Sociální práce/Sociálna práca 5/2016. 2016.
 • Elichová, M. a kol. Sociální práce: Aktuální otázky. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0080-4.
 • Chytil, O. Důsledky modernizace pro sociální práci. Sociální práce/Sociálna práca 4/2007. 2007.
 • JANEBOVÁ, R., MUSIL, L. Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic. Brno, 2007.
 • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese, 8. vyd.. Praha: Portál, 2016.
 • Matoušek. O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha, 2013.
 • Matoušek, O. Základy sociální práce, 2. vyd.. Praha: Portál, 2007.
 • Musil, L. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu ?sociální práce?. Brno, 2008.
 • NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2001. ISBN 80-903070-0-0.
 • Nečasová, M. "Profesní etika", in: Matoušek, O. (vyd.), Metody a řízení sociální práce,3. aktualiz. a dopl. vyd.. Praha: Portál, 2013.
 • Payne, M. Modern Social Work Theory.. Oxford University Press, 2016. ISBN 9780190615246.
 • RŮŽIČKOVÁ, D., MUSIL, L. Hledají sociální pracovníci kolektivní identitu?. Brno, 2009.
 • ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. ISBN 80-85850-00-1.
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-69-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter