Course: Basics of Theology for Social Work

« Back
Course title Basics of Theology for Social Work
Course code KCHP/ZTSP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Pavelková Martina, Mgr.
 • Brichcínová Kateřina, Mgr. Th.D.
 • Šimr Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Social work and theology 2. Revelation - Bibel and tradition 3. Holy Trinity 4. Jesus Christ 5. Creation 6. Eschatology 7. Anthropology 8. Church and churches 9. Religion 10. Ethics 11. Problem of evil and suffering

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses)
Learning outcomes
To introduce students to the theological discourse with regard to the relationship of social work and humanities.
Describing and explaining different models of relationship between theology and social work.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Essay, Colloquium, Test

Recommended literature
 • Akvinský, T. O lásce a milosrdenství v Teologické sumě.
 • Benedikt. Úvod do křesťanství. Vydání první. Brno : Petrov, 1991. ISBN 80-85247-13-5.
 • Bohlen, S. Teologie a sociální práce ? podněty pro dialog,? in Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace, s. 28-34.. České Budějovice, 2010.
 • Doležel, J. Co dělá sociální práci křesťanskou,? in Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace, s. 24-27.. České Budějovice, 2010.
 • Emery, Gilles; Štěpita, Branislav. Trojice : úvod do katolického učení o trojjediném Bohu. První vydání. Praha : Krystal OP, 2019. ISBN 978-80-7575-072-3.
 • Halík, T. Chci, abys byl ? Křesťanství po náboženství. Praha, 2012.
 • Lehner, M. Sociální práce a praktická teologie jako teorie jednání,? in Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace,s. 35-39. České Budějovice, 2010.
 • Migliore, Daniel L. Víra usilující rozumět : úvod do křesťanské teologie. Jihlava : Mlýn, 2009. ISBN 978-80-86498-33-1.
 • Nicolas, Jean-Hervé; Parma, Tomáš,; Štěpánková, Markéta. Syntéza dogmatické teologie III. Církev a svátosti. Vydání první. Praha : Krystal OP, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7575-065-5.
 • Pospíšil, Ctirad Václav. I řekl Bůh : trinitární teologie stvoření. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4261-1.
 • Pospíšil, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi : náčrt trinitární teologie. 2. vyd. Praha : Krystal OP ; V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-87183-14-4.
 • Skalický, Karel. Ježíš Nazaretský : otázka a výzva člověku naší doby. Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. ISBN 978-80-7394-144-4.
 • Štampach, I. Malý přehled náboženství.. Praha, 1993.
 • Vácha, Marek Orko. Tančící skály : o vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. 1. české vyd. Brno : Cesta, 2003. ISBN 80-7295-041-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter