Course: Didactics of physics I

« Back
Course title Didactics of physics I
Course code KFY/DIF1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tesař Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Didactics of physics as a scientific branch 2. Teaching physics in the Czech Republic 3. Teaching physics abroad 4. Qualification requirements to be a physics teacher 5. Theoretical methods in teaching physics 6. Characteristic methods and organizational forms in teaching physics 7. Teaching matter structure at basic schools and elementary schools 8. Physical problems 9. Role of experiments in physics teaching 10. Project teaching in the area of physics 11. Taking care of gifted students in teaching physics 12. Information and communication technology in teaching physics 13. Physics lesson observation 14. Seminar essays + project evaluating

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Elementary methods of didactics of physisics its relation to physisics as a science and general didactics- methods and managing of teaching physisics, evaluation, solving physics problems, role of experiment in physics teaching, coordination of teaching physics with other school subjects, theoretical methods in teaching physics, physics teachers education, comparison with other courses abroad. During the study, the student conducts a portfolio of his / her didactical materials (presentations, papers, projects, thought maps, preparations for teaching, photo and video documentation of experiments, video sequences from teaching lessons, aids and experiments database, overview of visits during his / her teaching and pedagogical outcomes at school, overview of all promotional events popularizing the disciplines). This portfolio will be used during didactic analysis during the final state exam.
Basic terminology and rules of teaching Physics, comparison of different teaching systems, documenting.
Prerequisites
Basic knowledge of general teaching methods and general physics.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Presentation of a given topic, application of studied material in teaching Physics.
Recommended literature
 • Časopis "Matematika a fyzika ve škole".
 • Časopis "Rozhledy matematicko-fyzikální".
 • Časopis "Školská fyzika".
 • http://fyzweb.cuni.cz/.
 • Učebnice fyziky pro různé typy škol.
 • Dvořák, L. a kol.:. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe, Matfyzpress UK Praha, 2008, ISBN 978-80-7378-057-9.
 • Fenclová, J.:. Didaktické myšlení a jednání učitele, SPN Praha, 1984.
 • Fenclová, J.:. Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky, SPN Praha, 1982.
 • Janas, J. a kol.:. Kapitoly z didaktiky fyziky, MU Brno 1996.
 • Janás, J., Trna, J.:. Konkrétní didaktika fyziky I, MU Brno 1996.
 • Janás, J., Trna, J.:. Konkrétní didaktika fyziky II, MU Brno 2005.
 • Kašpar, E. a kol.:. Didaktika fyziky - obecné otázky, SPN Praha, 1976.
 • Kašpar, E. a kol.:. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice, SPN Praha, 1982.
 • Mandíková, D., Trna, J.:. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky, Paido Brno, 2011, ISBN 978-80-7315-226-0.
 • Mechlová, E.:. Skupinové vyučování ve fyzice na základní a střední škole, SPN Praha, 1987.
 • Ondráček, J., Pícková, B.:. Žákovské pokusy ve vyučování fyzice na ZŠ, SPN Praha, 1972.
 • Stuchlíková, I., Janík, T. et al.:. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, Munipress MU Brno, 2015, ISBN 978-80-210-7769-0.
 • Svoboda, E., Kolářová, R.:. Didaktika fyziky základní a střední školy, MFF UK Praha 2006.
 • Šimon M.:. Slovník pojmů z fyziky pro ZŠ, Prometheus Praha 2009, ISBN 978-80-7196-36-5.
 • Šofr, R. a kol.:. Rande s Fyzikou, Česká televize Praha, 2016, ISBN 978-80-7404-150-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics and information technology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter