Course: Interdisciplinary relations - SCIENCE teaching

« Back
Course title Interdisciplinary relations - SCIENCE teaching
Course code KFY/XSCIE
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 15
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Trna Josef, doc. RNDr. CSc.
Course content
- Selected knowledge of interdisciplinary and cross-curricular links in science education - Theory and practice of science school coordination and integration - Educational role of integrated topics in natural sciences - Motivational effectiveness of integrated topics in science - Innovative educational strategies and technologies (IBSE etc.) using the interdisciplinary approach in natural sciences - Creation of natural science concepts with cross-sectional overlap - Integrated themes in the development of talented pupils and pupils with disabilities and disadvantages - Developing the teacher's creativity through integrated topics in the field of science

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Laboratory, Individual preparation for exam
Learning outcomes
The main objective of the course is to support students in the development of their knowledge, skills and competences related to coordinated and integrated teaching of science using interdisciplinary and cross-curricular links of physics, chemistry and biology. The basis of this interdisciplinarity is observation, experiment, motivation, integrated problem solving and constructivist educational strategy (IBSE).
The PhD student is able to find and use the interdisciplinary and cross-curricular links of physics, chemistry and biology.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment, Seminar work

Structured portfolios of outputs that confirm the fulfillment of the educational objectives of the subject: elaboration of sets of curricular materials. A design of complex integrated teaching methods (strategies). Design of teaching text (didactic transformation of integrated natural science).
Recommended literature
 • http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/24/23.
 • Učebnice ZŠ a SŠ + metodické příručky.
 • Bílek, M. a kol. (2001). K integraci v přírodovědném vzdělávání. Gaudeamus: Hradec Králové..
 • Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních a středních školách v českých zemích - minulost a současnost. SCIED, 2(2), s. 77-90..
 • Janás, J. Mezipředmětové vztahy a jejich uplatňování ve fyzice a chemii na základní škole. Brno: UJEP..
 • Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita..
 • Mandíková, D., & Trna J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido..
 • Nezvalová, D. (2007). Projekt didaktického systému integrované výuky přírodovědných předmětů (Biologie, fyzika, chemie). Olomouc: PřF UP..
 • Podroužek, L. (2002). Integrovaná výuka na základní škole. Plzeň: Fraus..
 • Škoda, J., Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19 (3), 24-44. https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1258/950..
 • Trna, J. (1999). Objevte v sobě Einsteina. Brno: Paido..
 • Trna, J. (2005). Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2005, č. 1, s. 89 -97. ISSN 1211 -4669..
 • Trna J. (2011). Využití IBSE ve výuce fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. (pp. 237-245). Olomouc: UP Olomouc..
 • Trna, J. (2014). New roles of simple experiments in science education. Brno: Paido..
 • Trnová, E. (2013). Motivování a rozvíjení přírodovědně nadaných žáků výukovými metodami založenými na experimentech. In J. Škrabánková, & J. Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku (pp. 71 -91). Brno: Paido..
 • Vachek, J. (1980). Vzájemné vztahy ve vyučování fyzice, matematice a ostatním přírodním vědám. Matematika a fyzika ve škole, 10, s. 46-54..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -