Course: Creating textbooks and study materials

« Back
Course title Creating textbooks and study materials
Course code KFY/XTUM
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 15
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tesař Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
The student will compare the available textbooks (both Czech and foreign) to the given topic and the type of school and will create his / her own draft textbook on a selected topic.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Individual preparation for exam
Learning outcomes
The student will acquire the basic requirements for the creation of teaching materials - textbooks, resp. other electronic accessories.
Ability to independently create modern teaching materials.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student portfolio analysis, Seminar work

Design of the student´s own concepts of teaching materials on a chosen topic.
Recommended literature
 • Časopis "Matematika a fyzika ve škole".
 • Časopis "Školská fyzika".
 • http://fyzweb.cuni.cz/.
 • Slovník školské fyziky. SPN Praha, 1988..
 • Učebnice fyziky pro ZŠ a SŠ (všechny druhy).
 • Bohuněk, J.:. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ. Prometheus 1992..
 • Buzan, T.:. Mentální mapování. Portál Praha, 2007..
 • Dvořák, L. a kol.:. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Matfyzpress UK Praha, 2008..
 • Fenclová, J.:. Didaktické myšlení a jednání učitele. SPN Praha, 1984 ..
 • Hniličková, J. a kol.:. Didaktické testy a jejich statistické zpracování. SPN Praha, 1972..
 • Janás, J. a kol.:. Kapitoly z didaktiky fyziky. MU Brno, 1996..
 • Janás, J. a kol.:. Konkrétní didaktika fyziky. SPN Praha, 1987..
 • Kašpar, E. a kol.:. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN 1982..
 • Kašpar, E.:. Didaktika fyziky, obecné otázky. SPN Praha, 1978..
 • Kolářová, R. a kol.:. Příručka učitele fyziky na ZŠ s náměty pro tvorbu ŠVP, Prometheus Praha 2006..
 • Kolektiv autorů:. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Paido Brno 1997..
 • Lokšová, I., Lokša, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Portál Praha 1999..
 • Mechlová, E.:. Skupinové vyučování ve fyzice na základní a střední škole. SPN Praha, 1988..
 • Pretty, G.:. Moderní vyučování. Portál Praha, 1996..
 • Svoboda, E., Kolářová, R.:. Didaktika fyziky základní a střední školy. MFF UK Praha, 2006..
 • Šimon, M.:. Slovník pojmů z fyziky pro ZŠ. Prometheus Praha, 2009..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -