Course: Theory of physics education - selected chapters

« Back
Course title Theory of physics education - selected chapters
Course code KFY/XTVF
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 20
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Trna Josef, doc. RNDr. CSc.
 • Tesař Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
- comparison of the concept of teaching and preparation of physics teachers in the Czech Republic and abroad - focus and results of comparative tests (PISA, TIMS, etc.) - modern trends in physics teaching (research-oriented teaching, project teaching, use of ICT in physics education, etc.) - development of creativity in teaching physics - divergent thinking

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Individual preparation for exam
Learning outcomes
The PhD student gets an overview of the directions and results of the research in physics methodology. The student can apply current trends of physics methodology into specific didactic projects.
The student can apply current trends in physics didactics to specific didactic projects.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student portfolio analysis, Seminar work

According to the focus of a student´s work, the student will prepare an overview study of significant research results for area of his / her further interest.
Recommended literature
 • Časopis "Matematika a fyzika ve škole".
 • Časopis "Školská fyzika".
 • http://fyzweb.cuni.cz/.
 • Slovník školské fyziky. SPN Praha, 1988..
 • Učebnice fyziky pro ZŠ a SŠ (všechny druhy).
 • Bohuněk, J.:. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ. Prometheus, 1992..
 • Buzan, T.:. Mentální mapování. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-200-3.
 • Dvořák, L. a kol.:. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Matfyzpress UK Praha, 2008..
 • Fenclová, J.:. Didaktické myšlení a jednání učitele. SPN Praha, 1984..
 • Hniličková, J. a kol.:. Didaktické testy a jejich statistické zpracování. SPN Praha, 1972..
 • Janás, J. a kol.:. Kapitoly z didaktiky fyziky. MU Brno, 1996..
 • Janás, J. a kol.:. Konkrétní didaktika fyziky. SPN Praha, 1987..
 • Kašpar, E. a kol.:. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN Praha, 1982..
 • Kašpar, E.:. Didaktika fyziky, obecné otázky. SPN Praha, 1978..
 • Kolářová, R. a kol.:. Příručka učitele fyziky na ZŠ s náměty pro tvorbu ŠVP. Prometheus Praha, 2006..
 • Kolektiv autorů:. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Paido Brno, 1997..
 • Lokšová, I., Lokša, J.:. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X..
 • Mechlová, E.:. Skupinové vyučování ve fyzice na základní a střední škole. SPN Praha, 1988..
 • Pretty, G.:. Moderní vyučování. Portál Praha, 1996..
 • Svoboda, E., Kolářová, R.:. Didaktika fyziky základní a střední školy. MFF UK Praha 2006..
 • Šimon, M.:. Slovník pojmů z fyziky pro ZŠ. Prometheus Praha, 2009..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -