Course: null

« Back
Course title -
Course code KKM/ZEG
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sláma Jiří, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Demonstration
 • Preparation for classes - 64 hours per semester
 • Preparation for exam - 40 hours per semester
 • Semestral paper - 20 hours per semester
 • Class attendance - 56 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Combined exam

Recommended literature
 • Macáková, Libuše. Mikroekonomie : základní kurs. 10. vydání. Praha : Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0.
 • Marková, Hana. Daňové zákony 2019 : úplná znění platná k 1.1.2019. 29. vydání. Praha : Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2274-5.
 • Mikovcová, Hana; Scholleová, Hana. Podniková ekonomika pro bakalářské studium. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-78-4.
 • Pavelka, Tomáš. Makroekonomie : základní kurz. Vydání první. [Slaný] : Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-45-6.
 • Scholleová, Hana. Podniková ekonomika : sbírka příkladů a případových studií. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-275-5.
 • Synek, Miloslav; Kislingerová, Eva. Podniková ekonomika. 6., přepracované a doplněné vydání. V Praze : C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • Vančurová, Alena. Daňový systém ČR. [7., rozšíř. vyd.]. Praha : VOX, 2004. ISBN 80-86324-32-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester