Course: School assistant practice and its reflection

« Back
Course title School assistant practice and its reflection
Course code KMA/7OAP
Organizational form of instruction Lesson + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
The practices are conceived as a comprehensive and graduating system with an emphasis on the connection with the theory and on the reflection and self-reflection of the student in the role of a teacher. The learning outcomes are integrated knowledge and skills arising from the theoretically grounded reflection of teaching at the appropriate types and levels of schools. The use of practice diaries is in portfolios and theses. Defending the portfolio is part of the SZZ in the field of Mathematics.

Learning activities and teaching methods
  • Class attendance - 13 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the assistant's practice is to know the pedagogical practice and administrative activities of primary school teachers in terms of education Mathematics and its application in the bachelor's degree, the application of knowledge and skills acquired during studies in the field of Mathematics and its application, especially in general didactics, pedagogy and psychology. The aim is to increase the competence of the graduate of teaching to solve specific situations in teaching mathematics, even in extracurricular activities, to be able to popularize science, work with inclusion, get to know the course of pedagogical councils, meetings of subject commissions, meetings with parents of students, acquire communicative skills.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
100% attendance, presentation of the practice diary kept during it, as an analysis of activities and their reflection with the teacher (guarantor) and tutor PF JU - practice portfolio - during the final discussion.
Recommended literature
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (RVP ZV).
  • Učebnice matematiky pro základní školy..
  • BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., ZELENDOVÁ, E. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na druhém stupni základní školy. In Matematika v médiích. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách.. 2015. ISBN 978-80-7015-145-7.
  • FUCHS, E., Zelendová, E. a kol. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace (Metodická doporučení s ilustrativními úlohami).. 2015.
  • HEJNÝ, M. a kol. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN., 1990.
  • HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování.. Praha : Portál, 2001.
  • KUBĺNOVÁ, M. Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti.. Praha: PedF UK v Praze., 2002.
  • VONDROVÁ, N., RENDL, M. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků.. Praha: Karolinum, 2015.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester