Course: Didactics of mathematics I

« Back
Course title Didactics of mathematics I
Course code KMA/DM1ZŽ
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004). www.vuppraha.cz./..
 • . Středoškolské učebnice a sbírky..
 • FUCHS, E. a kol.:. Standardy a testové úlohy z matematiky pro ZŠ. Praha : Prometheus. 1998.
 • HAREL, G., SOWDER, L.:. Toward Comrehensive perspective on the learning and teaching of proof. In F.K. Lester, Jr. (ed.) Second Handbook of research on mathematics teaching and learning. Charlotte : Information Age Publishing., str. 805-842. 2007.
 • Hejný, M. a kol.:. Teória vyučovania matematiky 2, SPN, Bratislava 1990. Bratislava, SPN, 1988.
 • HEJNÝ, M., KUŘINA, F.:. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha : Portál. 2001/.
 • HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha : UK v Praze, 2004.
 • HIEBERT, J. S. , GROWS, D.A.:. The effects of classroom mathematics teaching on students´ learning. In F.K. Lester, Jr. (ed.) Second Handbook of research on mathematics teaching and learning. Charlotte : Information Age Publishing., str. 371-404. 2007.
 • Košč, L.:. Psychológia matematických schopností, SPN, Bratislava 1972.
 • KUBĺNOVÁ, M.:. Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha : PedF UK v Praze. 2002.
 • Luhan, E.:. Didaktika matematiky I, Jihočeská univerzita, České Budějovice 1990.
 • MOJŽÍŠEK, L.:. Vyučovací metody. Praha : SPN. 1975.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester