Course: Practice

« Back
Course title Practice
Course code KMA/PXZŽ
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
 • Hašek Roman, Mgr. Ph.D.
Course content
The practices are conceived as a comprehensive and graduating system with an emphasis on the connection with the theory and on the reflection and self-reflection of the student in the role of a teacher. The learning outcomes are integrated knowledge and skills arising from the theoretically grounded reflection of teaching at the appropriate types and levels of schools. The use of practice diaries is in portfolios and theses.

Learning activities and teaching methods
Practical training
 • Class attendance - 18 hours per semester
 • Preparation for credit - 2 hours per semester
Learning outcomes

The aim of field practice is to get to know the pedagogical practice and administrative activities of a teacher at a primary school in terms of the educational area of Mathematics and its application. The aim is to increase the competence of a lifelong graduate to solve a specific situation in teaching mathematics, even in extracurricular activities of students, popularize science, work with inclusion, knowledge of pedagogical councils, meetings of subject commissions, meetings with parents of students, acquire communicative skills.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
In the final colloquium, the internship will be reflected with the faculty guarantor of the internship on the basis of the internship diary and the Portfolio.
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (RVP ZV).
 • Učebnice matematiky pro základní školy..
 • BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., ZELENDOVÁ, E. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na druhém stupni základní školy. In Matematika v médiích. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách.. Praha, 2015. ISBN 978-80-7015-145-7.
 • FUCHS, E., Zelendová, E. a kol. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace (Metodická doporučení s ilustrativními úlohami).. 2015.
 • Hejný, Milan; Kuřina, František. Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. Třetí vydání. Praha : Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0901-0.
 • Hejný, Milan. Teória vyučovania matematiky. 2. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. ISBN 80-08-01344-3.
 • Kubínová, Marie. Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti : kapitoly z didaktiky matematiky. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-088-9.
 • VONDROVÁ, N., RENDL, M. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 2015. ISBN 978-80-246-3234-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester