Course: Introduction to Mathematics Education

« Back
Course title Introduction to Mathematics Education
Course code KMA/UDDM
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
Concept creation process Mechanical knowledge, formal teaching Diagnosis and reeducation of mechanical knowledge Constructivist approaches to the teaching of mathematics Phylogeny and ontogeny in the concept creation process Language of mathematics Mathematical literacy in PISA, international comparative study TIMSS

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Skills training
Learning outcomes
Basic notions of mathematical education: didactic interpretation of mathematical knowledge, concept creation process, mechanical knowledge, constructivism. Modelling in mathematics and mathematising of real situations. The quality of textbooks, quality of teaching, research in mathematics education.
The student will manage well the university mathematics.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Written examination

active classwork, elaboration seminar works
Recommended literature
  • Osnovy a učebnice matematiky pro základní školy.
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha : VÚP, 2004.
  • HAREL, G., SOWDER, L.:. Toward Comrehensive perspective on the learning and teaching of proof. In F.K. Lester, Jr. (ed.) Second Handbook of research on mathematics teaching and learning. Charlotte : Information Age Publishing., str. 805-842. 2007.
  • HEJNÝ, M., KUŘINA, F.:. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2001.
  • HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.):. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, PedF, 2004.
  • HEJNÝ, M.:. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.
  • JANÍK, T., Knecht, P., & Najvar, P., et al.:. Nástroje pro monitoring a evaluaci kurikula. Pedagogický výzkum v teorii a v praxi. Brno: Paido. 2010.
  • JANÍK, T.:. Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a vzdělávání učitelů. Pedagogika 54(3), 243-250. 2004..
  • KNECHT, P., & JANÍK, T., a kol.:. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in mathematics (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in mathematics (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter