Course: Didactics of Ethical Education

« Back
Course title Didactics of Ethical Education
Course code KPD/DEV
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Svobodová Zuzana, PhDr. Ph.D.
Course content
History of ethics and ethical education Concepts of ethics and ethical education Didactic methods of ethics and ethical education The process of education and its analysis for the purpose of didactic methods

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Demonstration, Projection, Work activities (workshops)
Learning outcomes
History of ethics and ethical education Concepts of ethics and ethical education Didactic methods of ethics and ethical education Education process and its analysis for the purpose of didactic methods
To specify history of ethics and ethical education To define concepts of ethics and ethical education To apply correct didactic methods in the educational process To make syllabi for ethics To evaluate pupils (students) work Pedagogical self-evaluation
Prerequisites
Concepts of Ethics / Ethical Education (KPD/KEV)

Assessment methods and criteria
Combined exam

Project, presentation, examination
Recommended literature
 • Furger, F. Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky. Praha. Academia., 2003. ISBN 80-200-1061-0.
 • Hejna, D.:. Etika výchovy.. Ústí nad Labem.Univerzita J.E. Purkyně., 2006. ISBN 80-7044-750-8.
 • Kratochvílová-Miedzogová, J.:. Etika pro střední školy. Praha. Kvarta., 1996. ISBN 80-85570-73-4.
 • Lencz, L. a kol.:. Etická výchova 1-3. Praha.Luxpress., 2000. ISBN 80-7130-091-8.
 • Muchová, L.:. Vyslovit nevyslovitelné: Didaktika uvádění do světa symbolů.. Brno.CDK., 2005. ISBN 80-7325-075-6.
 • Palouš, R., Svobodová, Z. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1901-9.
 • Payne, J.:. Hermeneutická etika. Praha, Triton, 1995.
 • STEEL, S., HOMENIUK, A. (eds.). Suffering and the Intelligence of Love in the Teaching Life: In Light and in Darkness. Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-05957-6.
 • Svobodová, Z. K etické výchově. Praha. ISBN 978-80-905117-0-5.
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Vývoj a stav vzdělávání v etice v České republice v komparaci se Spolkovou republikou Německo, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ? možnosti rozvoje výchovy a vzdělávání v oblasti etiky, in: Milfait, R., Svobodová, Z. Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv: Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. ISBN 978-80-88018-11-7.
 • Thompson, M. Přehled etiky. Praha.Portál., 2004. ISBN 80-7178-806-6.
 • VALENTA, Josef. Co je cílem hodiny osobnostní a sociální výchovy (OSV)?.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher Education for Secondary Schools (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer