Course: Introduction to Leisure Education

« Back
Course title Introduction to Leisure Education
Course code KPD/KÚR
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Chyzy Hana, Dr. phil.
Course content
1 Rekreology (Leisure education) 2 Recreation 3 The term Health (Health) 4 WHO "Health for All in the 21st Century" (Health 21) 5 Fundamentals of Anatomy, Physiology (Basics of Anatomy and Physiology) 6 Moving vs. sport activity 7 Healthy Nutrition 8 Basics of Communication 9 Fundamentals of project management 10 Organizational forms of sports / physical activities 11 Project work in the area of health promotion

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), E-learning, Individual tutoring
Learning outcomes
The subject "Introduction to Recreation" provides students with basic information about areas that can currently be fulfilled by the young field of "Rekreology" (see the subject matter below). Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to provide students with theoretical orientation: - to have a comprehensive view of human health and its determinants (eg complexity of concepts of health, movement, and health or health-enhancing factors), - to learn within the themes of "Rekreology" to link theoretical knowledge with practice, to think interdisciplinary, - to learn within the framework of the "Rekreology" themes to recognize and manipulate scientifically validated information and "second hand" information, - the space for discussion of the major topics covered, - space to design own solutions to discussed topics. Students will acquire definitions of the basic concepts of the given area. They will learn about the existence of selected theoretical models in the field of health promotion, healthy lifestyle, including the basics of human anatomy and physiology, healthy nutrition and health policy (see also Course contents). Students will acquire knowledge in the field of constructive communication, in the field of management fundamentals and strategic planning of the project. They will be acquainted with the interdisciplinary approach of health promotion and with the methodological-didactic principles of work in the field of Rekreology. The knowledge and skills that students take from the self-study should serve him not only in his professional practice, but also for personal motivation and the value system within his / her own lifestyle.
Students will acquire definitions of the basic concepts of the given area. They will learn about the existence of selected theoretical models in the field of health promotion, healthy lifestyle, including the basics of human anatomy and physiology, healthy nutrition and health policy (see also Course contents). Students will acquire knowledge in the field of constructive communication, in the field of management fundamentals and strategic planning of the project. They will be acquainted with the interdisciplinary approach of health promotion and with the methodological-didactic principles of work in the field of Rekreology. The knowledge and skills that students take from the self-study should serve him not only in his professional practice, but also for personal motivation and value system within his / her own lifestyle.
Prerequisites
Besides the competence to lead a discussion and dialogue, to work in a team and to present the results, the subject does not expect any input beyond the requirements of the admission procedure.

Assessment methods and criteria
Seminar work, Self-reflection

- active participation in the fulfillment of the tasks within the teaching, on the discussion of individual topics, - seminar work on selected topic from the field of recreation, practical credit - own motivation to the disciplines of recreation.
Recommended literature
 • Antonovsky, A. Health, Stress and Coping.. London: Jossey Bass., 1981.
 • Antonovsky, A. Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit.. Tübingen., 1997.
 • Blahutková, M., Koubová, J. Psychomotorika aneb prožitek z pohybu.. Brno: CDVU MU., 1998.
 • DeVito, J. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001.
 • Döbler, E. Kleine Spiele (19. Auflage).. Berlin: Sport ? und Gesundheit- Verlag, 1992.
 • Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte.. Praha: Portál., 2002.
 • Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník.. Praha: Portál., 200.
 • Hodaň, B., Dohnal, T. Rekreologie.. Olomouc: Hanex., 2005.
 • Hrčka, J. & Drdácká, B. Rekreačná tělesná výchova a šport. Bratislava: SPN, 1992.
 • Kalman, M., Hamřík, Z., Pavelka, J. Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost.. Olomouc : ORE ? institut., 2009.
 • Kerzner, H. Project managment. A system approach to planning, scheduling and controlling.. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2006.
 • Kos, B., Adamíra, J. Malé hry.. STN, 1954.
 • Křivohlavý, J. Psychologie nemoci.. Praha: Grada., 2002.
 • Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.
 • Kulhánková, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Potál, 2008.
 • Kunová, V. Zdravá výživa ? 2. přepracované vydání. Praha: Grada., 2011.
 • Lokšová. I., Lokša, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál., 1999.
 • Machová, J., Kubátová, D. a kol. Výchova ke zdraví.. Praha: Grada., 2009.
 • Marshall Editions Limited. Lidské tělo.. Bratislava: Gemini., 1992.
 • Mazal, F. Pohybové hry a hraní.. Olomouc: Hanex, 2000.
 • Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti.. Olomouc: UP, 2005.
 • Merkunová, A., Orel, M.. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada., 2008.
 • Míček, L. Duševní hygiena. Praha, SPN., 1986.
 • Mužík, V., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví.. Olomouc: Hanex., 1997.
 • Nakonečný, M. Sociální psychologie organizace.. Praha: Grada., 2005.
 • Novák, T., Caponni, V. Asertivně do života - 3., aktualizované a doplněné vydání.. Praha: Grada., 2012.
 • Parlow. G. Zart besaitet.. Wien: Festland., 2006.
 • Pávková, J. a kol. Pedagogika volného času.. Praha: Portál., 2002.
 • Pernicova?, H. a kol. Zdravotni? te?lesna? vy?chova.. Praha: Fortuna, 1993.
 • Plamínek, J. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět.. Praha: Grada Publishing, 2008.
 • Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník.. Praha: Portál., 2008.
 • Rašev, E. Škola zad.. Praha: Direkt., 1992.
 • Rothlin, P., Werder, P.R. Die Boreout-Falle : Wie Unternehmen Langeweile und Leerlauf vermeiden. München: Redline., 2009.
 • Sartorius, N., Pavlovský. P. Mezinárodní klasifikace nemocí: 10. revize: duševní poruchy a poruchy chování.. Psychiatrické centrum., 1992.
 • Schreiber, V. Lidský stres .. Praha: Academia, 1992.
 • Stock, C. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout.. Freiburg: Haufe-Lexware- GmbH & Co, KG., 2010.
 • Strunecká, A. Jak přežít dobu jedovou.. ALMI, 2013.
 • Strunecká, A., Patočka, J. Doba jedová 2.. Praha: Triton., 2012.
 • Strunecká, A., Patočka, J. Doba jedová,. Praha: Triton., 2011.
 • Svozilová, A. Projektový management - Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011.
 • Šajdlerová, I., Konečný, M. Základy managementu ? učební text. [online]. Ostrava: Technická univerzita., 2007.
 • Špaňhelová, I. Komunikace mezi rodičem a dítětem.. Praha: Grada Publishing., 2009.
 • Štolbová, E.:. Život s nadváhou. Praha, Grada, 1999.
 • Važanský, M. & Smékal, V. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995.
 • Vilímová, V. Didaktika tělesné výchovy.. Brno: Paido, 2002.
 • Wilson, P. Základní knihy relaxačních technik. Olomouc: Votobia, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter