Course: Concepts of Ethical Education

« Back
Course title Concepts of Ethical Education
Course code KPD/KEV
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Svobodová Zuzana, PhDr. Ph.D.
Course content
The basics of philosophy and ethics The arguments for morality The basic ethical theories and approaches Virtue ethics Man Ethics around the world Ethics in professional life Ethics in Education

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), Demonstration, E-learning
Learning outcomes
The difference between "Ethics" and "Ethical Education" Reflection of fundamentals of ethical education Definition of various approaches to ethical education Philosophy of ethical education in theory and practice
To define "Ethics" and "Ethical Education" To establish essential and basic elements of ethical education To categorize methods of ethical education To discern philosophy in various concepts of ethical education
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Questionnaire

paper, critique: 1320 - 1760 words
Recommended literature
 • Čapek, R. a kol.:. Dialogy ve výchově.. Hradec Králové. Gaudeamus., 2005. ISBN 80-7041-931-8.
 • Derrida, J.:. Síla zákona: "mystický základ autority".. Praha. Oikúmené,, 2002. ISBN 80-7298-049-1.
 • Derrida, J. Víra a vědění. null. Praha. Mladá Fronta, 2003. ISBN 80-204-1074-0.
 • Hartmann, N.:. Struktura etického fenoménu.. Praha.Academia., 2002. ISBN 80-200-0970-1.
 • Jankélévitch, V.:. Odpuštění.. Praha. Mladá fronta., 1996. ISBN 80-204-0551-8.
 • Jonas, H.:. Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci.. Praha, Oikumené, 1997.
 • Küng, H.:. Světový étos: Projekt.. Zlín. Archa., 1992. ISBN 80-900249-4-7.
 • Palouš, R. Totalismus a holismus. Praha. Karolinum., 1996. ISBN 80-7184-281-8.
 • Pelcová, N.:. Vzorce lidství. ISV, Praha, 2001,ISBN 80-85866-64-1..
 • Pešková, J.; Schücková, L.:. Já, člověk... Praha. SPN., 1991. ISBN 80-04-21766-4.
 • Piťha, P. Výchova, naděje společnosti.. Praha. Poustevník., 2006. ISBN 80-86610-18-7.
 • Ricoeur, P.:. Život, pravda, symbol.. Praha, 1993. ISBN 80-85241-32-3.
 • Semrádová, I.:. Úvod do etiky.. Hradec Králové.Gaudeamus., 1998. ISBN 80-7041-758-7.
 • Sokol, J. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004.
 • Svobodová, Z. K etické výchově. Praha, 2011. ISBN 978-80-905117-0-5.
 • Svobodová, Z.:. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově.. Praha. Malvern., 1995. ISBN 80-86702-07-3.
 • SVOBODOVÁ, Zuzana. Vývoj a stav vzdělávání v etice v České republice v komparaci se Spolkovou republikou Německo, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ? možnosti rozvoje výchovy a vzdělávání v oblasti etiky, in: Milfait, R., Svobodová, Z. Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv: Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. ISBN 978-80-88018-11-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher Education for Secondary Schools (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter