Course: Personality Development Approach in Education

« Back
Course title Personality Development Approach in Education
Course code KPD/KOSVY
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nota Josef, Mgr. Ph.D.
 • Suda Stanislav, doc. MgA. Ph.D.
Course content
1. Basic concepts (Macku) 2. Values and attitudes definition of a system of values (personal and social), the ethical dimension values and attitudes in the teaching profession. (Nohavová) 3. Moral Judgment Lawrence Kohlberg's stages of moral development and their criticism, moral development in educational contexts. (Nohavová) 4. Liability personal responsibility, diffusion of responsibility, teaching responsibility. (Nohavová) 5. Education experience as a holistic approach to education (Mack) 6. The theoretical bases of contemporary education experience (Mack) 7. Autodiagnostika teacher (POKORNÝ) 8. Art listen (POKORNÝ) 9. Development of sensory perception. Nonverbal communication. (POKORNÝ) 10. Verbal communication (POKORNÝ)

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Skills training, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Students will acquire knowledge and skills in a range of annotation.
The student understands the role of a holistic approach to education personalities and become acquainted with some methodological approaches personal care.
Prerequisites
-

Assessment methods and criteria
Interview, Colloquium, Test, Self-reflection

Activity in contact teaching, participation in the final colloquium, preparation seminar task - analysis of their own personal development and development plan for the future.
Recommended literature
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • Dewey J. a spol. :. Americká pragmatická pedagogika, SPN Praha 1990.
 • Franc D., Martin A., Ziunková D. . Učení zážitkem a hrou. 2007. ISBN 9788025117019.
 • Hanuš, R. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • Kasíková, H. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha. 1994.
 • Kasíková, H.:. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál, 1997.
 • KIRCHNER, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2562-5.
 • Kolář Jan. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6297-9.
 • Kratochvílová, Š.:. Metodika mluvní výchovy dětí. Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál, 1996.
 • Lewis, D. Tajná řeč těla. Victoria Publishing. 1989.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno,. 1995.
 • Nelešová,A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha, 2005. ISBN 80-247-0738-1.
 • Pekárková A. Rozhodujeme se zodpovědně a jednáme eticky. Praha: Projekt Odyssea, 2007. ISBN 80-8714-519-4.
 • Pike, G., Selby, D. Globální výchova, Grada, Praha. 1994.
 • Podlahová, L. (ed.):. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8.
 • SLEJŠKOVÁ, L. (ed.). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků. Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1046-3.
 • Svatoš, Tomáš, Kotková, Věra. Sociální a pedagogická komunikace. Kradec Králové : Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-794.
 • VACEK, P.:. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002.
 • VALENTA J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. ISBN 80-239-4908-X.
 • VALENTA J. Učit se být. Praha: Agent.Strom., 2003. ISBN 80-86106-10-1.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha, Grada. 2008.
 • Way, B.:. Rozvoj osobnosti dramatickou inspirací. Praha, Portál, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer