Course: Special Education for Free Time Education

« Back
Course title Special Education for Free Time Education
Course code KPD/KSPEC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Samcová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Course content
Definition of special pedagogy Basic terminology The history of society's approach to people with disabilities Etiology Ophthalmopathy Surdopedy Logopedia Somatopaedia Psychopedia Specific Learning Disabilities Special pedagogical diagnostics and counseling Socialization of disadvantaged people, integration / inclusion Special pedagogical therapeutic methods Current trends in special pedagogy

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration
Learning outcomes
Students get the basic skills how to people with special needs join in leisure time activities. Students should be able to make offer of activities adapted to people with special needs.
Use professional terminology Understand the importance of including disadvantaged people To distinguish basic types of disability Use the counseling system Adapt activities in the context of leisure and non-formal education Create a specific offer within the interest and non-formal education
Prerequisites
Prerequisites are not required.

Assessment methods and criteria
Oral examination

The written exam proves orientation in the basic terminology of special pedagogy. It may be supplemented or exchanged for an oral exam.
Recommended literature
 • Černá, Marie. Lehké mozkové dysfunkce. dotisk 3. vyd. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-880-8.
 • Fischer, Slavomil; Škoda, Jiří,; Svoboda, Zdeněk,; Zilcher, Ladislav. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.
 • Monatová, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-20-6.
 • Pipeková, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • Renotiérová, Marie; Ludíková, Libuše. Speciální pedagogika. 4. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1475-9.
 • Slowík, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.
 • Sovák, Miloš; Edelsberger, Ludvík,; Edelsberger, Tomáš. Defektologický slovník. 3. upr. vyd. Jinočany : H & H, 2000. ISBN 80-86022-76-5.
 • Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4. Praha : Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
 • Zelinková, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-544-X.
 • Zelinková, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer