Course: Educators in Antiquity

« Back
Course title Educators in Antiquity
Course code KPD/PVS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Svobodová Zuzana, PhDr. Ph.D.
Course content
Early educaters. Hebrew and education. Education in the Old Testament. Talmud. Educaters in antique period - paidagogos, Socrates, Plato, Aristotle, rhetoric schools. Education in the New Testament. Church Fathers and pedagogy. Christian education in the epoch of St. Augustine.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Projection
Learning outcomes
Study of ancient pedagogical systems. Philosophy of education in the antique period. History of pedagogy and education (up to the epoch of St. Augustine). History of theology (up to the epoch of St. Augustine).
Understand the origins of: " religious education " history of pedagogy " philosophy of education " theology of Early Church To interpret the origins Christians education. To discuss the problems of Christian education with regard to recent spiritual needs.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Essay

paper, critique: 1000 - 1300 words
Recommended literature
 • Aristotelés; Irwin, Terence. Nicomachean Ethics. Indianapolis : Hackett Publishing Company, 1985. ISBN 0-915145-65-0.
 • Aristotelés. Metafyzika. Praha: P. Rezek, 2003.
 • Augustin. Katechetické spisy. Praha: Krystal OP, 2005.
 • Augustin. Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004.
 • Augustin. O pořádku, o učiteli. Praha, Česká akademie věd a umění, 1942.
 • Augustin. Výklad k prvnímu listu sv. Jana. praha: Česká katolická charita, 1989.
 • Basil z Cesareje. Devět kázání o stvoření světa. Praha: Oikúmené, 2004.
 • Cicero. O povinnostech. Praha: Svoboda, 1970.
 • Cyril Jeruzalémský. Mystagógické katechese. Velehrad: Refugium, 1997.
 • Jeroným. Legendy o pousevnících. Praha: Oikúmené, 2002.
 • Karfíková, L. Řehoř z Nyssy. Praha: Oikúmené, 1999.
 • Kléméns Alexandrijský. Pobídka Řekům. Praha: Herrmann a synové, 2001.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. Náboženský rozměr výchovy v katolické škole. Praha: ČBK, 1994.
 • Kratochvíl, Z., Bouzek, J. Od mýtu k logu. Praha: Hermann a synové, 1994.
 • Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995.
 • Kučera, Z., Štverák, V. a kol. Chrestonatie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999.
 • Platón; Burnet, John. Platonis Opera. Tomus 1, Tetralogias I-II. Oxford : E Typographeo Clarendoniano, 1934.
 • Platón; Cooper, John M.; Hutchinson, D.S. Complete works. Indianapolis ; Cambridge : Hackett Publishing Company, 1997. ISBN 0-87220-349-2.
 • Platón; Ludvíkovský, Jaroslav. Obrana Sokratova. Vyd. 8., v Odeonu 1. Praha : Odeon, 1971.
 • Platón; Novotný, František. Prótagoras. Čtvrté opravené vydání. Praha : OIKOYMENH, 1994. ISBN 80-86005-98-4.
 • Platón; Novotný, František. Symposion. 3. oprav. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-31-5.
 • Platón; Novotný, František. Zákony. 2. vyd. Praha : OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-31-3.
 • Platón. Prótagoras, Ústava, Faidón, Politikos Politikos (české překlady F. Novotného vydává nakladatelství OIKOYMENH). Praha: Oikúmené, 1992.
 • Platón. Ústava. Praha: Oikúmené, 2001.
 • Putna, M. C. Órigenés z Alexandrie. Praha: Torst, 2001.
 • Rádl, E. Dějiny filosofie. Starově a středověk. Praha: Votobia, 1998.
 • Svobodová, Z. Pojem "učitel" v Novém zákoně.
 • Tertullianus. O hrách. Praha: Oikúmené, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Philosophy and Religious Studies (2016) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Philosophy (2016) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer