Course: Theory and Practice of Art Activities 2

« Back
Course title Theory and Practice of Art Activities 2
Course code KPD/TPV2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Filip Michal, PhDr. Ph.D.
Course content
1.-6. Theoretical and practical basics of photography from Camera obscura to studio photography. Photographic optics. Work with light, exponometry, studio flash instruments. Photographic apparatus design. Techniques of photographic process. Digital technology. Reality and photographic image. Practice - Documentation of image models for presentation, technical photography, digital camera work and photo editing on the computer - Photoshop, technical photography, still life, portrait - art and reportage, landscape photography and urban landscape. 7.-10. Preparation for leading and leading free-time art activities. Methodological elaboration of the unit of leisure time activities. Implementation, analysis and reflection of the teaching process. Process and product in leisure-time art activities with a view to understanding the potential impact on man - opinion streams and directions. 11.-14. Artwork in public and private spaces and in educational situations. Artistic organizations and institutions: types, missions, concepts, collections. Programs of methodical centers of galleries and art museums. Educational situation, mission and function of artist and art animator. Artwork, spectator, recipient. Perception and aperception of a work of art. Comparison of free time art activities and school art education.  From reflection on understanding of image functions in contemporary culture and reflection on animation practice to thematization and concept analysis of a specific educational model, to the recognition of contexts and plurality of interpretations. Animation designs and partial etudes in the system art work - animator - recipient. The project of gallery animation and organizational participation in the project in the gallery.

Learning activities and teaching methods
  • Semestral paper - 56 hours per semester
Learning outcomes
The course builds on Theory and Practice of Art Activities 1, ie the Basics of Visual Art. It develops theoretical and practical knowledge of students in the field of leisure time activities. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquire competences for self-management of leisure time activities.

Prerequisites
unspecified
KPD/KTPV1
----- or -----
KPD/TPV1

Assessment methods and criteria
unspecified
(PS and KS) Participation in seminars (minimum 70%) and implementation of individual assignments.
Recommended literature
  • Gombrich, E. H.; Malý, Jan,; Gregorová, Miroslava,; Krása, Josef. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1985.
  • Hlavsa, J. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. SPN, Praha, 1986.
  • Horáček, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. [Brno] : CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.
  • Kelby, Scott; Smrček, Karel; Karešová, Andrea. Digitální fotografie ve Photoshopu. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-990-9.
  • Kulka, Jiří. Psychologie umění. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.
  • Slavík, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.
  • Vančát, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-975-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter