Course: Leisure Literary and Drama Education 2

« Back
Course title Leisure Literary and Drama Education 2
Course code KPD/VLD2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1-3. Activating methods: didactic games. Non-traditional methods (eg discussions, creative ideas, creation of teaching aids, literary games and quizzes). 4.-6. Selected methods, techniques and procedures: brainstorming, clustering, discussion, E-U-R, expert and debate groups, INSERT, community circle, ice breakers and mind map. 7.-9. Selected methods, techniques and procedures: animated images, pair reading, five-leaf clover, self-assessment and summaries, jigsaw learning, group work, text sorting, and controlled reading. 10.-11. Selected methods, techniques and procedures: story ending, Venn Diagram, multi-level question asking, free writing, key terms and cube. 12.-13. Current challenges of literary education in leisure time (reading literacy, critical thinking, development of the ability to understand text, development of the ability to express / narrate, characteristics and description /, records from reading, work of selected authors in leisure time education).

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The course is a follow-up to the subject Literary and drama education on leisurre time 1. The aim is to deepen students´ knowledge and skills in a systematic way in the sphere of literary education which could be applied in leisure-time pedagogy.
The student is knowledgable in literary education.
Prerequisites
The course is a follow-up to the subject Literary and drama education on leisure time 1.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active participation in seminars, continuos working out given tasks.
Recommended literature
 • Beránková, E. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.
 • Bína, D., Niklesová, E. Hledání nových cest v didaktice slohu a literární výchovy. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • Čapek, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.
 • Daniels, H. (ed.). Texts and Lessons for Teaching Literature. Heinemann, 2013.
 • Gejdušová, I. Komplexnost ve výuce literární výchovy. Ostrava: OU, 2008.
 • Hník, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H§H, 2007.
 • Holá, M., Niklesová, E., Vejvodová, M. Katalog pracovních listů pro výuku literární výchovy. Č. Budějovice: V. Johanus, 2010.
 • Kotrba, T., Lacina, L. Aktivizační metody ve výuce. Praha: Barrister § Principal, 2011.
 • Kyloušková, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 • Ležáková, D., Bína, D. Komunikační kompetence v literární výchově. Č. Budějovice: JU, 2006.
 • Machková, E. Dramatika, hra a tvořivost. Jinočany: Nakladatelství H&H Vyšehradská, 2017.
 • Martinková, V. Teorie literatury netradičně. Praha: Trizonia, 1995.
 • Šlapal, M. a kol. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KZDV, 2012.
 • Toman, J. Didaktika čtení a primární literární výchovy. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • Vášová, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha: ISV, 1995.
 • Way, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996.
 • Zámečníková, E. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy. Praha: Artama, 2009.
 • Zormanová, L. Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter