Course: Animation and Organization of Leisure Activities

« Back
Course title Animation and Organization of Leisure Activities
Course code KPD/VOZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ochozka Karel, Mgr.
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Leisure education as a part of education in leisure time. 2. Legal framework and organization of leisure education in school facilities in the Czech Republic. 3. The goals in leisure education goals; key competencies as a target category in leisure education. 4. Didactic aspects of leisure education: connection of goals, content, organizational forms and methods of work. 5. Specifics of target groups (children, adults, seniors). 6. Pedagogical team and personality of the teacher. 7. Methodology of preparation and educational activity in a leisure group. 8. Selected aspects of educational activities within leisure activities. 9. School educational programme of a school facility for leisure education - examples of good practice. 10-13. Creation of SEP (ŠVP).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Skills training, Activating (simulations, games, drama), E-learning
Learning outcomes
Active teamwork in seminars; elaboration and presentation of a paper on a given topic (in groups). Elaborated SEP (ŠVP) for leisure education (in groups) and its presentation. Final colloquium.
Students deepen their knowledge and skills in the field of leisure education.
Prerequisites
No previous knowledge beyond the standard requirements for entrance examination is required.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Systematic student observation, Colloquium

Active teamwork in seminars; elaboration and presentation of a paper on a given topic (in groups). Elaborated SEP (ŠVP) for leisure education (in groups) and its presentation. Final colloquium.
Recommended literature
 • Vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Bláha, J. Výtvarné umění a hudba. Praha: Togga, 2012.
 • Čapek, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.
 • Činčera, J.; Kaplánek, M.; Sýkora, J. Tři cesty k pedagogice volného času. Brno: Tribun, 2009.
 • Fořtíková, J. Talent a nadání ? Jejich rozvoj ve volném čase. Praha: NIDM, 2009.
 • Hájek, B. Děti, vedoucí, volný čas. Praha: NIDM, 2004.
 • Hájek, B. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny. Praha: Portál, 2007.. Praha: Portál, 2007.
 • Hájek, B. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha, 2007.
 • Kaplánek, M. Animace. Praha: Portál, 2013.
 • Knotová, D. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido, 2011.
 • NIDM. Metodika pro podporu ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Praha, 2007. ISBN 978-8086784-03-8.
 • Read, H. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967.
 • Šerák, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009.
 • Šimanovský, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 2007.
 • Vetešková, J., Tureckiová, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter