Course: Fundamentals of Lit. and Drama Education

« Back
Course title Fundamentals of Lit. and Drama Education
Course code KPD/ZLDV
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1.-3. Key concepts of literary science (including extracts from literary works- the texts have been selected from fundamental works of the world literature and the children´s and youth literature). Literary education as a multifunctional aesthetic educational process. The aims of literary education. The issue of literary erudition. The relation between literary science and literary education. 4.-6. Development of reading skills and cultivating reading habits, readers ´ interests and competences. Prejudice about reading. The future of reading in the 21st century. Personal Reading History. 7.-9. Teaching strategies. Motivation strategies. Traditional and stimulating methods (e.g. reading, critical thinking methods, reflection methodology, activities of reproduction, preparatory games, exercises, improvisation). Literary comunication. Literary text. Education of readers. 10.-13.Didactic interpretation of texts in the process of communicative literary education. Specificity of the principles of didactic interpretation.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to develop the knowledge and skills necessary for working with artistic literary texts within leisure-time pedagogy. The emphasis is put on the developement of activity, creativeness, communication, independent critical thinking, ability for cooperation and complete personality development including forming subjective, critical aesthetic judgements.
The student is knowledgable in literary education.
Prerequisites
No previous knowledge beyond the standard requirements for entrance examination is required.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active participation in seminars, continuous working out given tasks. Test. The knowledge of literature.
Recommended literature
 • Barry, P. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory.. Manchester, 2009.
 • Beránková, E. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.
 • Culler, J. Krátký úvod do literární výchovy.. Brno: Host, 2002.
 • Čapek, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.
 • Gejdušová, I. Komplexnost ve výuce literární výchovy. Ostrava: OU, 2008.
 • Haman, A. Literatura z pohledu čtenářů. Praha: Československý spisovatel, 1991.
 • Hník, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H§H, 2007.
 • Krč, E., Zbudilová, H. Úvod do teorie literatury: literární terminologie a analýza literárního díla. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
 • Lederbuchová, L. Literatura ve škole. Plzeň: ZČU, 2010.
 • Martinková, V. Teorie literatury netradičně. Praha: Trizonia, 1995.
 • Toman, J. Didaktika čtení a primární literární výchovy. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • Trávníček, J. Česká čtenářská republika. Brno: Host, 2017.
 • Trávníček, J. Vyprávěj mi něco: jak si děti osvojují příběhy. Příbram: Pistorius, 2007.
 • Vala, J. Poezie v literární výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
 • Way, B. Výchova dramatickou improvizací: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISVN, 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter