Course: Basic of Andragogics

« Back
Course title Basic of Andragogics
Course code KPEG/AGOZE
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
1-2. Andragogy and its relation to other pedagogic disciplines 3-4. Further education specifics 5-6. Elementary phase of further education management 7. Further education content dimension 8. Types of further education 9. Learning techniques 10-13. Didactic and presentation techniques 14-15. Pedagogic communication training

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The theory (and praxis) of adult people learning and distance education. Further education; adults education and lifelong learning in the Czech Republic. Lector preration and training course.
The students can acquire a wide range of knowledge primarily in the set of problems concerning the protection of adults education and assessement systems. They will be well versed in the education system of the Czech Republic and they will able to make full use of the acquired knowledge in various spheres and levels of adults education and further training.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active participation in seminars A seminar paper on a chosen theme
Recommended literature
 • BELZ, H. - SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6..
 • BENEŠ, M. A KOL. Idea vzdělávání v současné společnosti. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-40-8..
 • BENEŠ, M.:. Andragogika, filozofie - věda.. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-03-3.
 • BENEŠ, M. Andragogika: teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-23-8..
 • KALNICKÝ, J. Systémová andragogika. Ostrava: PF OU v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-489-1..
 • MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5..
 • MAŇÁK, J. ET AL. Alternativní metody a postupy. Brno: MU, 1997. ISBN 80-210-1549-7..
 • MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice; Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8..
 • MUŽÍK, J. Androdidaktika. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-045-9..
 • NVF. Memorandum o celoživotním učení. [online] Dostupné na: http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm..
 • PROCHÁZKA, M., SOMR, M. Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. České Budějovice: V-Studio,s.r.o., 2008. ISBN 978-80-254-1919-9..
 • PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2..
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky; Úvod do studia oboru. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5. s. 101-118..
 • ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. 2. vyd. Bratislava: IRIS, 2002. ISBN 80-89018-31-9..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): information technology and e-learning (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -