Course: Direction of School and Management

« Back
Course title Direction of School and Management
Course code KPEG/RSLFK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jáchim František, PaedDr.
 • Nádvorník Václav, Ing. Bc. Ph.D.
Course content
Management - basic ideas and functions Planning theory Organising theory Personal management Evalution of employlees Leadership theory Work motivation Communication and leadership Bulding of the team Conflicts and solutions Controlling theory Decidion making theory

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Skills training, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of first academnic year are knowledges of general theory of management and purchase kompetetions for school organisation focus on primary school education. Students compare their teoritical knowladges with their practice (analysis basic functions of management in particular school institutions).
Students make a scan of basic functions of management, students are able to work out a case study and they can analyse a manegement of the particular schools.
Prerequisites
not recquired

Assessment methods and criteria
Oral examination

Aktive participation in seminars, case study, screening of scchool, year´s study.
Recommended literature
 • Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha. UIV v nakladatelství Taurius, Praha 2001.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 • Vyhláška o středním vzdělávání.
 • Vyhláška o základním vzdělávání.
 • Zákon č. 143/1992 Sb o platu a odměně za pracovní pohotovost.
 • Zákon č. 2/1991 Sb o kolektivním vyjednávání.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 65/1965., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 • BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. a kol.:. Kapitoly ze školského managementu. Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 1995.
 • BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J.:. Úvod do teorie a praxe školského managementu. Karolinum, Praha 1995.
 • EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A. a kol.:. Efektivní školský management. Západočeská univerzita, Plzeň 1998.
 • Koontz, H.; Weihrich, H.:. Management. Victoria Publishing, Praha 1993, ISBN 80-85605-45-7.
 • Miňhová, J.; Holeček, V.; Jiřincová, B. a kol.:. Vybrané problémy z psychologie managementu a leadershipu ve školství. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 1994, ISBN 80-7043-103-2.
 • Plamínek, J.:. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo 2000, ISBN 80-7203-258-5.
 • Šindelář, J.:. Základy managementu. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1994, ISBN 80-7040-087-0.
 • Vodáček, L., Vodáčková, O.:. Management na prahu 90. let. Institut řízení, Praha 1991, ISBN 80-7014-034-8.
 • Werther, W.B.Jr; Davis, K.:. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing, Praha 1992, ISBN 80-85605-04-X.
 • Wisniewski, M.:. Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996, ISBM 80-7169-089-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer