Course: Social pedagogik

« Back
Course title Social pedagogik
Course code KPEG/SOCPZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
 • Kressa Jiří, Mgr. et Mgr. Ph.D.
 • Laibrt Lukáš, Mgr.
Course content
1. Origin and development of social pedagogy. 2. Social pedagogy as a science discipline. 3. Socialization and social creativity. 4. Natural educational environment in the concept of social pedagogy. 5. Intentional environment in the concept of social pedagogy. 6. Threatened children. CAN syndrome. Child's rights. 7. School class and social functions (roles) school. 8. Risk behavior in school environment. 9. Prevention of risk behavior in the school environment. 10. Social work as a form of social assistance. 11. Cooperation social worker for children and youth with school. 12. Social exclusion and social inclusion. 13. Seniors view of social pedagogy. 14. Education in leisure time and for leisure time.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Demonstration
Learning outcomes
Students will be accquainted with the center prepary approaches in the Czech Republic and abroad. Status of school, social and politoval proces of education. Social aspecte in education and its in fluence for the education of human being. Problems connected with social norms, social deviation and so-called social pathological phenomena. Analysis of selected phathological phenomena in social education context.
The students can acquire a wide range of knowledge primarily in the set of problems concerning the prevention system and social-work. They will be well versed in the prevention system of the Czech Republic and they will able to make full use of the acquired knowledge in various spheres and levels of prevention and social-work.
Prerequisites
non

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview

Participation in consultations. Continuous studying recommended literature. Treating an abstract of a read up professional book. Treating a seminar paper with application of his/her own experience gained during his/her pedagogical activity.
Recommended literature
 • ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-2993-0.
 • FISCHER S. A J. ŠKODA. Sociální patologie.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HAVLÍK, R. - KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy.. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0042-0.
 • HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti.. Praha, SPN, 1973.
 • HOPF, A. Sociální pedagogika pro učitele.. Praha: PF UK, 2001. ISBN 80-7290-053-6.
 • KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky.. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-7067-669-8.
 • Kraus, B. - Poláčková, V.:. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky.. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
 • MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže: druhy agresí, přístupy k agresivnímu chování, poruchy chování, šikana.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-802-4723-105.
 • MATOUŠEK, O. - CHALUPOVÁ, J. A KOL.:. Práce s rizikovou mládeží. Praha, Portál, 1996..
 • NĚMEC, J. A KOL. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času.. Brno: PAIDO, 2002. ISBN 80-7315-012-3.
 • POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi.. Olomouc: UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3831-3.
 • PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika.. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3470-5.
 • PRŮCHA (ed.) J. Pedagogická encyklopedie.. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-736-7546-2.
 • ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme - jde to a jak.. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-250-5.
 • SAK, P. Proměny české mládeže. Česká mládež z pohledu sociologických výzkumů.. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.
 • ŠIŠKOVÁ, T. (ED.). Výchova k toleranci a proti rasismu.. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7367-182-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese.. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
 • VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 9788024744735.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter