Course: Theory and methodics of education

« Back
Course title Theory and methodics of education
Course code KPEG/STVAK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
Content of lectures: - Personality and its education, different conceptions of personality formation. The issue of interiorization and exteriorization in education and educating process. - Situation as a pedagogical problem, the issue of socialization and integration of an individual into social groups, the role and its influence on disintegration of personality - Self-reflection, self-knowledge, self-esteem and self-education - Socialization and individualisation influence of a social group in shaping personalities of its members. Searching for an optimal model of pedagogical effective influence on personality development through social groups. - Social relationships as one of the basic elements of education. - Historical inspiration in education. - Contemporary inspiration in education (existential and psychoanalytic backgrounds) - Environmentalist and postmodern conceptions of education.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The aim of this subject is to deepen knowledge of personality development in context of education.
Student will acquire a deeper knowledge of personal development in the context of education. Student will understand the importance of education during socialization and personalization of the individual and will be able to use his/her knowledge while working with clients but also while self-reflecting and self-developing.
Prerequisites
Not required

Assessment methods and criteria
Written examination

Passing written exam.
Recommended literature
 • BAUMAN, Z.:. Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1656-0.
 • BENDL, S.:. Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole. Pedagogická orientace, 3, 2004, s. 2 - 20. ISSN 1211-4669.
 • FROMM, E.:. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1997.
 • KELLER, J.:. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-031-5.
 • KOMENSKÝ, J. A.:. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992.) ISBN 80-205-0224.
 • KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. aj.:. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.
 • LORENZ, K.:. 8 smrtelných hříchů. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-212-0.
 • PALOUŠ, R.:. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.
 • PALOUŠ, R.:. Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-1650-6.
 • PELIKÁN, J.:. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-2.
 • PELIKÁN, J.:. Pomáhat být. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0325-4.
 • PELIKÁN, J.:. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • PELIKÁN, J.:. Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV, 1997. ISBN 80-85866-23-4.
 • PROCHÁZKA, M.:. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012.
 • SOMR, M.:. Jan Amos Komenský. Poutník na cestách naděje. České Budějovice: Vlastimil Johanus Tiskárna, 2007. ISBN 978-80-254-0960-2.
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol.:. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter