Course: Social-pedagogical Aspects of Approach to People with Social and Health Disability

« Back
Course title Social-pedagogical Aspects of Approach to People with Social and Health Disability
Course code KPEG/SVBK0
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
Course content
Topics: Integration and inclusion of individuals with special needs and their legislative protection. National plan for creating equal opportunities as a basis for creation of legal and social norms. Related legal and social norms for particular areas : equal treatment and protection against discrimination , equality before the law, the right to enter institutions, information , employment, social security and social protection, rehabilitation, etc. Socio- legal protection of children with special needs. Institutions of social care, socio- legal protection and consulting.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The aim of this subject is to familiarize students with the legislative framework of the integration of people with special needs into society and to demonstrate the use of specific legal and social norms on particular cases. The starting point will primarily be "the National Plan for creating equal opportunities for people with disabilities 2015 - 2020" and also some related laws and regulations.
Student knows the basic legislative norms and is able to use them in his own work with clients.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment

Elaborating a case study.
Recommended literature
 • Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015 - 2020.
 • Sdělení č. 104/1991 Sb. o přijetí Úmluvy o právech dítěte.
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 2009.
 • Zákon č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Rodinné právo.
 • Zákon 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací.
 • Hrušáková, Králíčková, Westphalová a spol.:. Občanský zákoník II, Rodinné právo (§ 655 - 975). Velké komentáře. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9..
 • PEŠATOVÁ, I., TOMICKÁ, V., ŠVINGALOVÁ, D.:. Kapitoly ze speciální pedagogiky ve vztahu k sociální práci. Liberec: TU Liberec, 2003. ISBN 80-7083-775-6.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.):. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer