Course: Didactics of Educating Youth and Adults

« Back
Course title Didactics of Educating Youth and Adults
Course code KPEG/SVCK5
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Najmonová Marie, Mgr. Ph.D.
Course content
- Teaching methods and their classification. - Methods of monologue, interpretation, explanation and their realization. - Methods of dialogue. - Dialogue with students, techniques of asking questions - Methods of group work and their realization. - Brainstorming and its principles. - Project and problem methods. - Using didactic technology in teaching. - Presentation of own projects.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration
Learning outcomes
The aim of this subject is to deepen (in relation to the subject: Selected questions of youth and adult education) students' competences in preparation and implementation lecturing. Key topics include issues of technology of education- mastering methods, forms and means of lecturing.
Students will acquire knowledge of problem-solving teaching method. They will learn which teaching methods are suitable for individual subject as well as the basic principles of student evaluation.
Prerequisites
Not required

Assessment methods and criteria
Oral examination, Interview

Own project and its presentation with a suggestion of teaching methods and steps.
Recommended literature
 • BARTÁK, J.:. Základní kniha lektora/trenéra. Praha: Votobia, 2003.
 • BEŇO, M. a kol.:. Učitel v procese transformácie společnosti. Bratislava: ÚIPŠ, 2001.
 • KOHOUT, J.:. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 1995.
 • MUŽÍK, J.:. Andragogická didaktika. Praha: Kodex 1998.
 • MUŽÍK, J.:. Androdikatika. Praha: Filozofická fakulta UK, 2004.
 • MUŽÍK, J.:. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005.
 • PALÁN, Z.:. Základy andragogiky. Praha: VŠ J. A. Komenského, 2003.
 • PERHÁCS, J. (ed.):. Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Zborník z vedecké konferencie. Bratislava: Katedra andradagogiky FF UK, 1999.
 • POL, M., LAZAROVÁ:. Spolupráce učitelů-podmínka rozvoje školy. Praha: STROM, 1999.
 • POSPÍŠIL, O.:. Pedagogika dospělých andragogika. Studijní text. Praha: PedF UK, 2001.
 • PROCHÁZKA, M., SOMR, M.:. Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. České Budějovice: V-studio, 2008.
 • PRUSÁKOVÁ, V.:. Systémový prístup k ďalšiemu vzdelavaniu. Bratislava: Institut pro verejnú správu Bratislava, 2000.
 • ŠVEC, Š.:. Základné pojmy v andragogike a pedagogike. Bratislava: Iris, 1995.
 • VAŠUTOVÁ, J.:. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004.
 • VAŠUTOVÁ, J.:. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: UK PedF, 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter