Course: Working with risky behavior individuals

« Back
Course title Working with risky behavior individuals
Course code KPEG/SVCK7
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kressa Jiří, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The aim of this subject is to acquaint students with the issue of communication and work with risky behaviour individuals.
Student is orienting in the field of risky behaviour, he knows the basic issues, institutional and legal options and procedures for their solving. He is able to use the knowledge in his own work with clients.
Prerequisites
Not required

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment

Seminar paper on a given topic.
Recommended literature
  • BUDINSKÁ, M.:. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008. Veřejná správa, 2005, roč. 16, č. 37, příloha, s. I-VII.
  • ČECH, T.:. Reforma české školy v návaznosti na předcházení a řešení problémů v chování dětí. In Franiok, P., Knotová, D. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 316-324. ISBN 978-80-210-4752-5.
  • FISCHER, S., ŠKODA, J.:. Sociální patologie Praha: Grada Publishing, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
  • JEDLIČKA, R. et al.:. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004, 478 s. ISBN 80-7312-038-0.
  • JEDLIČKA, R., KOŤA, J.:. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum 1998, 169 s. ISBN 80-7184-555-8.
  • KYRIACOU, CH.:. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005, 151 s. ISBN 80-7178-945-3.
  • PAVLÍČKOVÁ, R.:. Specifika ve vzdělávání a rodinné výchově romských dětí. Komenský. 2007, roč. 131, č. 4, s. 31-35.
  • ŠOTOLOVÁ, E.:. Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2000, 95 s. ISBN 80-7169-528-9.
  • VÁGNEROVÁ, M.:. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, 3. vyd. 444 s. ISBN 80-7178-678-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter