Course: Practicum in didactics I

« Back
Course title Practicum in didactics I
Course code KPEG/UDP1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Žlábková Iva, PhDr. Ph.D.
Course content
1.- 2. Subject of technology of education (didactic), relation to the other subjects, basic concepts, principles of didactic. 3. System of teaching at the high school. 4.- 6. Teaching methods. 7. Organisational forms of teaching process, individualisation, differentiation. 8. Means of teaching. 9. Assessement of the outcomes of teaching process, didactic´s tests. 10. Teacher- student relations in the classroom. 11. Personality of student, acquisition of the knowledges and skills. Technique of thinking and learning. 12. Educational communication. 13. Preparation of teacher for teaching.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Topic includes the evolution of didactical concepts and different ways of leading the classes, basic didactical topics. It is focused on organisation of teaching process, teaching goals of primary school, modernization of teahcing methods, forms and tools for teaching and didactical competencies of the primary school teacher.
Skill in defining didactic terms Skill in comparing the specifics of subject related methodology Skill in applying didactic theory to teaching activities
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

- Active participation in the lectures - Discussion on the studied specialized literature - Analysis of a chosen educational situation
Recommended literature
 • BARTÁK, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha: Votobia, 2003..
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: PROSPEKTRUM, 1994..
 • HLADÍLEK, M.:. Úvod do didaktiky. Praha : UJAK, 2004.
 • HLADÍLEK, M.:. Úvod do sociální a pedagogické komunikace. Praha : UJAK, 2006..
 • KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002..
 • KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha : Management Press, 1995..
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 2001..
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha 1999..
 • MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: SPN, 1988..
 • MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Kodex 1998..
 • MUŽÍK, J. Androdikatika. Praha : FF UK 2004..
 • MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1994.
 • POSPÍŠIL, D. Pedagogika dospělých, andragogika. Praha 2001.
 • PROCHÁZKA, M., SOMR, M. Kapitoly z didaktiky vzdělávaní dospělých. České Budějovice: V-Studio, 2008..
 • ŘEHÁK, M. Úvod do pedagogiky dospělých se zaměřením na práci učitele. Praha 1982..
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV 1999..
 • SOMR, M. Základy obecné pedagogiky. České Budějovice 2004..
 • VALIŚOVÁ, A.:. Hry s odkrytými kartami. Praha: ISV, 1998..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching vocational subjects part-time BA course (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter