Course: Social education

« Back
Course title Social education
Course code KPEG/USP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Social pedagogy and its development 2. Social pedagogies as science discipline 3. Education of asocial environment 4. Selected problems of relation of education and environment 5. Family and education 6. Educational styles in family 7. Small social group 8. Education and socialization 9. Classroom and social function (role) of school 10. Social norm and social deviance 11. Social pathological phenomena in contemporary society 12. Social pathological phenomena prevention 13. Dependences on drugs 14. Aggressiveness and chicane

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Students will be accquainted with the center prepary approaches in the Czech Republic and abroad. Status of school, social and politoval proces of education. Social aspecte in education and its in fluence for the education of human being. Problems connected with social norms, social deviation and so-called social pathological phenomena. Analysis of selected phathological phenomena in social education context.
The students can acquire a wide range of knowledge primarily in the set of problems concerning the prevention system and social-work. They will be well versed in the prevention system of the Czech Republic and they will able to make full use of the acquired knowledge in various spheres and levels of prevention and social-work.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

Active participation in seminars A seminar paper on a chosen theme
Recommended literature
 • HASSAN, S.:. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno, Nakl. T. Janečka, 1994..
 • HAVLÍK, R. - KOŤA, J.:. Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál, 2002..
 • HELUS, Z.:. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha, SPN, 1973..
 • HOPPE, S. H. - KRABBEL, J.:. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha, Portál, 2002..
 • HÜBSCHMANNOVÁ, M.:. Můžeme se domluvit. Olomouc, UP, 1995..
 • JEDLIČKA - KOŤA:. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: UK, 1998.
 • JEDLIČKA, R. - KOŤA, J.:. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže..
 • KRAUS, B. - POLÁČKOVÁ, V. A KOL.:. Člověk - prostředí - výchova. Brno, Paido, 2001..
 • LAZAROVÁ, B.:. První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha, Strom, 1998..
 • MAREŠOVÁ, A. A KOL.:. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení jejich vzniku. Praha, IKSP, 1997..
 • MATĚJČEK, Z.:. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha, Portál, 1994..
 • MATOUŠEK, O. - CHALUPOVÁ, J. A KOL.:. Práce s rizikovou mládeží. Praha, Portál, 1996..
 • NEČAS, C.:. Rómové v ČR včera a dnes. Olomouc, UP, 1995..
 • NEŠPOR, K.:. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha, Sportpropag, 1996..
 • NIKL, J.:. Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci. Praha, PA ČR, 2000..
 • NOVOTNÝ, I.:. Program Škola bez alkoholu, drog a cigaret. Bratislava, Ústav zdravotnej výchovy, 1996..
 • ONDREJKOVIČ, P.:. Negatívne stránky individualizácie mládeže. Bratislava, PedF UK, 1997..
 • ONDREJKOVIČ, P.:. Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a sociológie mládeže. Bratislava, Veda - VSAV, 1997..
 • POLIAKOVÁ, E. (ED.):. Drogy - pedagogický problém?. Nitra, UKF, 1997..
 • ŘÍČAN, P.:. S Romy žít budeme - jde to a jak. Praha, 1998..
 • SAK, P.:. Proměny české mládeže. Česká mládež z pohledu sociologických výzkumů. Praha, Petrklíč, 2000. s. 203 - 243.
 • SOVÁK, M.:. Nárys speciální pedagogiky. Praha, SPN, 1980. s. 140 - 160.
 • SPOUSTA, V.:. Speciálně pedagogická diagnostika etopedická. Brno, MU, 1995..
 • ŠIŠKOVÁ, T. (ED.):. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha, Portál, 1998..
 • VEČERKA, K.:. Romové a sociální patologie. In: Romové v České republice. Praha, Socioklub, 1999..
 • VOCILKA, M.:. Vybrané statě z etopedie. Most, 1994..
 • WARSHAK, R. A.:. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha, Portál, 1996..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching vocational subjects part-time BA course (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer