Course: Pedagogy for elementary school teachers I

« Back
Course title Pedagogy for elementary school teachers I
Course code KPEP/8P1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Conception of primary education (basic theoretical possibilities of transformation after 1990), primary education in European dimension (Delors), principles of school humanization, psycho-didactic principles of new classes conception as child-oriented classes. Basic curriculum documents (White Paper, State curriculum, terms: key competencies, expected outputs, formulation of curriculum content, cross-cutting themes) Didactics, term definition, characteristics of basic didactic conceptions (in context) Teaching and various theories of its interpretation (in relation to didactic conceptions), definition of term and content of classes, basic scheme of educational process- constructivist conception of classes (teaching based on constructivist principles x transmissive approach to teaching), relationship between teacher and pupils within classes (teacher-oriented - child-oriented) Learning process as process of active learning, conditions of learning process, phases of effective learning, acquisition of knowledge in the learning process, activity and experiential learning orientation Educational objectives, term definition, areas of educational objectives (domains), principles of teaching objective formulation, Bloom's taxonomy of cognitive and affective objectives Individualization and differentiation of classes (in relation to humanistic, child-oriented classes) Methods of teaching, term definition, method in relation to teaching, variability in use of methods spectrum as one of the ways for classes individualization fulfilment. Classification of methods, characteristics of chosen methods and their evaluation in relation to current primary education requirements. Activating teaching methods (heuristic methods, problem-solving methods) Organizational forms of teaching (complex educational methods), term definition, limits of frontal teaching, group and cooperative teaching Project teaching, integrated thematic teaching. Principles of project creation at primary school.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Activating (simulations, games, drama), Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Blended learning
Learning outcomes
The course includes and interconnects the topics of pedagogy, general didactics, methodology of education and professional practice. The aim of the course is to acquaint future teachers with current topics of pedagogy and general didactics with a focus on the current (child-oriented) concept, which relate to the pedagogical work of the teacher in the classroom and emphasize the educational side of the teaching profession. The acquired knowledge will become one of the prerequisites for understanding the teaching/learning process, the role of the teacher in it and are the basis for the study of subject didactics.
Orientation in curriculum documents; knowledge of pedagogical conceptions and understanding of new conception principles; skill of formulation learning objectives; ability to use suitable methods and educational forms with emphasis on activating pupils; skill of assessment of pupils' activity; development of self-reflection competence; ability to analyse learning process.
Prerequisites
They are not required.
KPEP/8UPP and KPEP/8PP2

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Didactic test, Interview, Student portfolio analysis

Active participation in lectures and seminars Essay on a selected topic (at least 5,000 characters including spaces) Extract from a selected book (at least 5,000 characters including spaces) Written test
Recommended literature
 • RVP ZV (v aktuálním znění).
 • Cangelosi, James S.; Koldinský, Milan. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 80-7367-118-2.. Vyd. 4. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • Franclová, Marta. Zahájení školní docházky : rozvíjející pojetí výuky - čtyři základní dimenze výchovy a vzdělávání, specifika motivace v první třídě ZŠ, práce učitele s motivací žáků, hodnocení a sebehodnocení dítěte a učitele. Vydání 1. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • Hunter, Madeline C.; Vondráková, Eva. Účinné vyučování v kostce. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-220-3.
 • Kalhous, Zdeněk; Obst, Otto. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0599-7.
 • Kolláriková, Zuzana,; Pupala, Branislav. Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.
 • Komenský, Jan Amos; Váňová, Růžena,; Rosecká, Zdena; Kostečková, Marie; Businská, Helena. Didaktika analytická = Lingvarum methodus novissima (Variant.). Vyd. 1. Brno : Tvořivá škola, 2004. ISBN 80-903397-1-9.
 • Kyriacou, Chris; Dvořák, Dominik,; Koldinský, Milan. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-434-2.
 • Maňák, Josef; Švec, Vlastimil. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
 • Mareš, Jiří; Křivohlavý, Jaro. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • Pasch, Marvin; Koldinský, Milan. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
 • Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Šesté, rozšířené a přepracované vydání. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Sitná, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.
 • Skalková, Jarmila. Obecná didaktika : vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • Spilková, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.
 • Svobodová, Jarmila; Jůva, Vladimír. Alternativní školy. 2. dopl. vyd. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-19-2.
 • Vališová, Alena; Kasíková, Hana. Pedagogika pro učitele : školský systém v českých zemích, vzdělávací politika a řízení školství, podoby vyučování a třídní management, hodnocení ve vyučování, pedagogická diagnostika, práce výchovného poradce. Vydání 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester