Course: Pedagogy for elementary school teachers II

« Back
Course title Pedagogy for elementary school teachers II
Course code KPEP/8P2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Classes evaluation. Definition of the term, importance, types, forms of evaluation, with emhasis on formative, criterial and authentic evaluation. Evaluation framework, evaluation according to individual relational norm. Evaluation in relation to educational aims and individualization. Diagnostics and diagnostic devices. Stimuli and inspiration of reform pedagogy in current pedagogical practice. Alternative and innovative educational programmes (term definition), presentation of chosen alternative educational programmes. Innovative educational programmes, presentation of chosen innovative educational programmes (Critical thinking, Začít spolu/Step by step, Tvořivá škola, etc.) Inspirational stimuli of innovative educational programmes for contemporary school (teaching unit planning according to the three-phase model of learning EUR, familiarization with material of Kompetentní učitel 21.století and its application in practice, use of activities centers, etc. Class climate, support of stimulating environment, principles of rules creation and work with class rules Relationship of family and school Principles of inclusive education Portfolio of the teacher

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Projection, Activating (simulations, games, drama), Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Blended learning
Learning outcomes
The course follows the course Pedagogy for primary school teachers I. The aim of the course is to acquaint teachers with current topics of pedagogy and general didactics with a focus on the current (child-oriented) concept in relation to real pedagogical practice. The concept of the whole course is based on the experience of students gained in the current practice (KPE / 8PP3).
orientation in various approaches to assessment with emphasis on formative assessment, self-assessment and peer assessment, planning of lessons according to the three-phase model of learning, orientation in alternative and innovative educational programmes, ability to apply elements of these programmes in one's own teaching practice
Prerequisites
none
KPEP/8P1 and KPEP/8PP3

Assessment methods and criteria
Oral examination, Essay, Student performance assessment, Didactic test, Interview, Student portfolio analysis, Seminar work

Active participation in seminars Working out an assigned task (project) Working out an assigned task (synopsis of reference books reading) Diary (records of primary school practice) and specific tasks related to observation in classes Oral examination
Recommended literature
 • Kritické listy (Kritické myšlení, o. s.).
 • Kritické listy (Kritické myšlení, o. s.).
 • RVP ZV (v aktuálním znění).
 • Soubor Příruček programu Čtením a psaním ke Kritickému myšlení.
 • Bentovim, A.:. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998.
 • Cangelosi, James S.; Koldinský, Milan. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 80-7367-118-2.. Vyd. 4. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • Hofbauer, B.:. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál 2004.
 • Horká, H., Hrdličková, A.:. Výchova pro 21. století. Brno: Paido 1998.
 • Hunter, Madeline C.; Vondráková, Eva. Účinné vyučování v kostce. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-220-3.
 • Kalhous, Zdeněk; Obst, Otto. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0599-7.
 • Kargerová, J, Krejčová, V.:. Vzdělávací program začít spolu. Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003.
 • Kašová, J.; Tomková, A.; Dvořáková, M.:. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.
 • Kolláriková, Zuzana,; Pupala, Branislav. Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.
 • Kraus, B. Poláčková, V. a kol.:. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido 2001.
 • Kraus, B.:. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus 1998.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál 1996.
 • Kyriacou, Chris; Dvořák, Dominik,; Koldinský, Milan. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-434-2.
 • Langová, M., Vacínová, M.:. Jak se to chováš? Praha: Empatie 1994.
 • Matějček, Z.:. Krizové situace v rodině očima dítěte: dětská závist, žárlivost, nevěra a rozvod, nový partner v rodině, nevlastní sourozenci, vzpomínky z dětství. Praha: Grada, 2002.
 • Matoušek, O.:. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon 1993.
 • Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Šesté, rozšířené a přepracované vydání. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Průcha, J. a kol.:. Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995.
 • Rosická, Z.:. Malá didaktika činnostního učení. Brno: Tvořivá škola, 2006.
 • Rutová, N. (Ed):. Učím s radostí. zkušenosti - lekce - projekty. Praha: Kritické myšlení. o. s.; Step by Step ČR, o. s. , 2003.
 • Řezníček, M.:. Prevence sociálních deviací. Praha: Slon 1995.
 • Sitná, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.
 • Skalková, Jarmila. Obecná didaktika : vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • Spilková, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.
 • Střelec, S. a kol.:. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido 1998.
 • Svobodová, Jarmila; Jůva, Vladimír. Alternativní školy. 2. dopl. vyd. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-19-2.
 • Tomková, A.:. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. PedF UK Praha, 2007.
 • Vališová, Alena; Kasíková, Hana. Pedagogika pro učitele : školský systém v českých zemích, vzdělávací politika a řízení školství, podoby vyučování a třídní management, hodnocení ve vyučování, pedagogická diagnostika, práce výchovného poradce. Vydání 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester