Course: Current issues in education

« Back
Course title Current issues in education
Course code KPEP/APPK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 5
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vítečková Miluše, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1 Focusing on Education (full time-study) 2 About mankind. (self-study) 3 Humanizing schools. (self-study) 4 School values (self-study) 5 Differentiation of pedagogical approaches. (full time-study) 6 The role of patents. (self-study) 7 Experience from the USA (full time-study) 8 Teachers-parents relationships (self-study) 9 Sex education (self-study) 10 School culture (full time-study) 11 Communication skills and conflict resolution (full time-study) 12 Communication skills (II) (self-study) 13 Free theme (self-study)

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), E-learning
Learning outcomes
The aim is to introduce students to current issues in Czech education and teaching praxis as well as to introduce various perspectives of the 21.century education. Emphasis is on current transformation of schooling in the context of a humanist paradigm. AN important part of the course is an active individual research in the area of education and its presentation in seminars.
Students will acquire a competence to evaluate current issues in educational discourse in relation to educational policy and to general educational aims.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

active seminar participation each student along with another student will organize an activity on one of the main topics 18h self-study
Recommended literature
 • E. Walterová:. Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. UK,'02.
 • Helus, Z.:. "Humanizace školy - samozřejmost či rozporuplná výzva?" In Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. PF UK, Praha, 2001..
 • J. Horák et al.:. Výchovné problémy současné školy. TU v Liberci, Liberec, 2001.
 • Kol. NEMES:. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? O individuálních projektech škol. Praha, STROM 1994.
 • Kraus, B.:. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové, Gaudeamus 1998.
 • Kučerová, S.:. Člověk - hodnoty - výchova. Prešov, ManaCon 1996.
 • L. Eger a D. Jakubíková:. Kultura školy. TU v Liberci, Liberec, 2000.
 • M. Wiedenová:. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci..
 • Prokop, J.:. "Vztah učitelé - rodiče." In Prokop, J., Školní socializace. FP TUL, Liberec, 2001.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2002.
 • Skalková, J.:. Humanizace výchovy a vzdělávání jako soudobý pedagogický problém. Ústí n. Labem, UJEP 1993.
 • Vašutová, J.. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Paido, Brno, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: Winter