Course: Didactics of Primary School

« Back
Course title Didactics of Primary School
Course code KPEP/DIDK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Conception of education and contemporary school - general problems in transformation of school system. (full time-study) Theoretical solutions and basic categories of general didactics. (self-study) Basic didactics conceptions. (full time-study) Teaching as a complex didactic category [aims of teaching and contents of education, teaching methods and didactic principles, evaluation and marking at basic schools, teachingcommunication]. (full time-study/ self-study) Conception of a pupil, questions of differentiation at basic schools. (self-study) Teacher's conception of teaching, pedagogical creativity. (self-study) Response to problems of verbally visual instruction. (self-study) Project method in teaching. (full time-study) Open education and other usable alternatives. (self-study) Education for 21st century. (self-study) FEP for basic school. (full time-study)

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama), E-learning
Learning outcomes
Didactics of primary school is the basis of didactic training for future teachers. It informs them about basic categories in general level. These categories are necessary for mastering the content of professional didactic and for skilled involving in various types of teaching practices. The aim of the subject is acquisition of didactic knowledge and skills for use in education at primary school.
Knowledge of educational conceptions, skill of goal setting, ability of exploitation of suitable methods and forms, skill to asses the ability of pupils and one´s own, ability to do analysis of educational process.
Prerequisites
Introduction to Teachers Training (PXUK)
KPEP/PXUK

Assessment methods and criteria
Oral examination, Analysis of creative work (musical, visual, literary), Interview, Student portfolio analysis, Combined exam

Active participation in teaching. Treating a seminář work - to přepade the day of project teaching. Abstracts from read up literature. 30h self-study
Recommended literature
 • Didaktika analytická ( lib. vydání )..
 • Libovolná publikace k nástinu moderních dějin pedagogiky (reform. hnutí).
 • RVP ZV (aktuální verze).
 • Vzdělávací projekty ZŠ, OŠ, NŠ.
 • Badegruber, B.:. Otevřené vyučování v 28 krocích. Praha, Portál 1994.
 • Belz, H, Siegrist, M.:. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001.
 • Cangelosi, J.S.:. Strategie řízení třídy. Praha, Portál 1994.
 • Červenka, S.:. Angažované učení. Praha, T. Houška 1992.
 • Čtverák, V.:. Dějiny pedagogiky. Praha, SPN 1991.
 • Fenstermacher, G.D., Soltin, J.F.:. Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha, 2008.
 • Hladílek, M.:. Kapitoly z didaktiky. České Budějovice, PF JU, 1993.
 • Hunterová, M.:. Účinné vyučování v kostce. Praha, Portál 1994.
 • Jůva, V.:. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozšířené. Brno : Paido, 2003.
 • Kalhous, Z., Obst, O.:. Školní didaktika. Praha, Portál 2002..
 • Kalhous, Z.:. Základy školní didaktiky. Olomouc MU 1995.
 • Karusová, M.:. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.
 • Kasíková, H.:. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.
 • Komenský, J., A.:. Didaktické spisy. Praha, Dědictví Komenského 1951..
 • Kotrba, T., Lacina, L.:. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.
 • Kovaliková, S.:. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž 1994.
 • Kratochvílová, J.:. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.
 • Kret, E.:. Učíme se jinak. Praha, Portál 1995.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.
 • Maňák, J a Švec, Vl.:. Výukové metody. Brno, Paido 2003.
 • Maňák, J.:. Nárys didaktiky. PF MU Brno 1993..
 • Mareš, J, Křivohlavý, J:. Komunikace ve škole. Brno MU 1995.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno MU 1995.
 • Mareš, J.:. Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.
 • Mareš, J.:. Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.
 • Pasch, M. a kol.:. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 1998.
 • Petty, G.:. Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.
 • Pike, G., Selby, D.:. Globální výchova. Grada, Praha, 1994.
 • Průcha, J.:. Alternativní školy. Praha, Portál 1996.
 • Průcha, J.:. Pedagogická evaluace. MU Brno 1996.
 • Skalková, J.:. Obecná didaktika. GRADA, Praha, 2007.
 • Slavík, J.:. Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 1999.
 • Spilková, V.:. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Praha, UK 1996.
 • Spilková, V.:. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál 2005.
 • Svobodová, J., Jůva, V.:. Alternativní školy. Brno, Paido 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter